Fastlegens rolle i kreftbehandling

Anne Sofie Torp Om forfatteren
Artikkel

Fastlegen er den eneste legen som følger kreftpasienten gjennom hele sykdomsforløpet. Dette kommer ikke godt nok frem i forslag til nasjonale handlingsprogrammer, mener Legeforeningen.

Fastlegen har også en viktig rolle for pasient og pårørende ved smertelindring hos kreftpasienter, og står ofte ansvarlig for behandlingen av pasienten når det går mot livets slutt, understreker foreningen. Dette perspektivet er ujevnt ivaretatt i handlingsprogrammene for kreftbehandling. Samhandlingen mellom fastlege og annenlinjetjenesten er heller ikke godt nok tatt opp, mener Legeforeningen.

Sosial- og helsedirektoratet har sendt ut forslag til nasjonale retningslinjer og handlingsprogrammer for kreftbehandling på høring. Legeforeningen synes det er positivt at nasjonale retningslinjer kommer på plass, men påpeker at retningslinjene må oppdateres jevnlig.

Foreningen er ellers opptatt av at anbefalinger og retningslinjer innen kreftbehandling må være uavhengige, faglige råd, og ikke være påvirket av politiske føringer og beslutninger.

Innen kreftbehandling kan det f.eks. være en motsetning mellom det fagpersoner mener er den beste behandlingen og det økonomiske perspektivet, siden det er snakk om kostbar behandling. Det er viktig å skille den overordnede styringen i helseforetaket fra rene faglige anbefalinger, skriver foreningen i sitt høringssvar.

Innenfor smertelindring er det på landsbasis store forskjeller både når det gjelder innhold og tilgjengelighet. Et landsdekkende handlingsprogram slik det nå legges opp til, må til for å sørge for et kvalitetsmessig oppdatert og likt tilbud til pasienter over hele landet, og god samhandling mellom nivåene, mener Legeforeningen.

Les hele høringsuttalelsen: www.legeforeningen.no/?id=131894

Anbefalte artikler