Økning av HDL-kolesterolnivået er uheldig

Geir Jacobsen Om forfatteren
Artikkel

Farmakologisk økning av HDL-kolesterolnivået i plasma gir høyere dødelighet. Det viser en studie med 15 000 pasienter fra sju land.

HDL-kolesterol omdannes til andre lipoproteiner ved hjelp av CETP (cholesteryl ester transfer protein). Hvis omdanningen bremses, f.eks. ved hjelp av CETP-hemmeren torcetrapib, øker plasmanivået av HDL-kolesterol. Man har antatt at en slik økning kan ha klinisk betydning for personer med økt kardiovaskulær risiko.

I en ny studie ble pasienter i alderen 45 – 75 år med kardiovaskulær sykdom undersøkt. Personer med type 2-diabetes, men uten tegn på kardiovaskulær sykdom ble også inkludert, forutsatt at de enten ikke fikk aktiv behandling eller utelukkende ble behandlet med perorale antidiabetika. Pasientene fikk enten atorvastatin alene eller sammen med torcetrapib. Studien ble avbrutt tidligere enn planlagt etter en median oppfølging på 550 dager (1).

– Studien gir unektelig ny forståelse, men kanskje noe annerledes enn forskerne hadde tenkt seg. I torcetrapibgruppen ble det nemlig registrert flere kardiovaskulære hendelser og høyere totaldødelighet, på tross av en reduksjon i LDL-kolesterolnivået og en økning i HDL-kolesterolnivået, sier endokrinolog Sven M. Carlsen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

– Artikkelforfatterne har selvsagt spekulert på mulige mekanismer for den økte dødeligheten, som omfattet både kardiovaskulære og andre årsaker. Men hovedbudskapet blir – som vi har sett flere ganger før – at det er umulig å vite hvordan bruken av nye potente medikamenter vil slå ut før de har gjennomgått rigorøs klinisk utprøvning. For de store sykdomsgruppene blir det stadig tydeligere at dokumentasjon av harde endepunkter og totaldødelighet er et absolutt krav, sier Carlsen.

Anbefalte artikler