Mange pasienter med multippel sklerose er utmattet

Medisinsk nytt Nevrologi
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tre av fire pasienter med multippel sklerose rapporterer om enten sporadisk eller vedvarende utmattelse (fatigue) over en toårsperiode. Det viser en norsk studie.

  Alle de 502 pasientene med sikker multippel sklerose-diagnose som var bosatt i Oslo i 2000, fikk tilsendt et spørreskjema (1). Likelydende skjema ble sendt ut til det samme utvalget de to påfølgende årene. Hensikten var å studere forløpet av utmattelse over tid og å undersøke om sosiodemografiske og kliniske variabler var assosiert med de ulike forløpene.

  Utmattelse ble målt med Fatigue Severity Scale (FSS), der pasientene skal rangere seg selv i forhold til ni påstander om utmattelse. En gjennomsnittsskår på FSS ble regnet ut for hver pasient på hvert tidspunkt. Tre ulike forløp ble definert: vedvarende utmattelse (FSS-skår ≥ 5 alle tre ganger), sporadisk utmattelse (FSS-skår ≥ 5 en eller to av gangene) og ingen utmattelse (FSS-skår < 5 alle gangene).

  Blant de 267 (53 % responsrate) som svarte alle tre ganger, hadde 38 % (95 % KI 32 – 44) vedvarende utmattelse, 37 % (95 % KI 31 – 43) sporadisk utmattelse og 25 % (95 % KI 20 – 31) ingen utmattelse. Vedvarende og sporadisk utmattelse forekom signifikant hyppigere hos pasienter med redusert fysisk funksjon, primær progredierende sykdom, søvnløshet, varmesensitivitet og depresjonssymptomer sammenliknet med dem uten utmattelse. I multivariable analyser var depresjon, varmesensitivitet og redusert fysisk funksjon sterkest assosiert med både vedvarende og sporadisk forløp.

  Utmattelse påvirker aktiviteter i dagliglivet, og 75 % av pasientene rapporterte vedvarende eller sporadisk forløp av utmattelse over to år. Det er derfor viktig at helsepersonell retter oppmerksomhet mot dette symptomet hos pasienter med multippel sklerose.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media