Koffein gunstig for premature barn

Geir Jacobsen Om forfatteren
Artikkel

Nyfødte med svært lav fødselsvekt får økt overlevelse og færre senfølger når de behandles med metylxantiner.

Apné er et alvorlig problem ved prematur fødsel. I mer enn 30 år har tilstanden vært behandlet med koffein og andre metylxantiner, bl.a. aminofyllin og teofyllin pga. stoffenes respirasjonsstimulerende virkning. Selv om metylxantiner har funnet sin plass i klinisk praksis, har sikkerheten av bruken og muligheten for skader på lengre sikt vært lite studert.

En oppfølging etter en randomisert, kontrollert internasjonal multisenterstudie er foretatt av knapt 2 000 premature barn ved korrigert alder 18 – 21 måneder (1). Den opprinnelige studien omfattet nyfødte med fødselsvekt 500 – 1 250 g og klinisk indikasjon for metylxantinbehandling. Behandlingen besto av koffeinsitrat i doser opp til 10 mg per kg kroppsvekt som ble sammenliknet med placebo. Ved første utskrivning etter fødselen ble det registrert signifikant færre barn med bronkopulmonal dysplasi blant dem som fikk aktiv behandling.

Ved langtidsoppfølgingen var de primære utfallene overlevelse ved 18 måneders alder, cerebral parese, forsinket kognitiv utvikling, alvorlig hørselstap og blindhet på begge øyne hos dem som fortsatt var i live (1). Sett under ett kom de koffeinbehandlede barna best ut med tanke på død og funksjonshemning. Til sammen gjaldt dette 40 % av barna i intervensjonsgruppen, mot 46 % av kontrollbarna (p < 0,01). Separat hjalp behandlingen også signifikant på forekomsten av cerebral parese og kognitiv evne målt med Bayleys skala for mental utvikling, men ikke for dødelighet, døvhet og blindhet. Derimot var høyde, vekt og hodeomkrets den samme i begge gruppene, noe som er verdt å merke seg med tanke på det initiale vekttapet i behandlingsgruppen i tilslutning til selve intervensjonen.

Mindre bruk av assistert ventilasjon var en viktig forklaring til at barna som fikk koffein kom gunstigere ut. Effekten av metylxantin kan skyldes primær stimulering av respirasjonssenteret, blokkering av adenosinreseptorer og bedring av respirasjonsmuskulaturfunksjonen.

Anbefalte artikler