Upresis ordbruk i Medisinsk nytt

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I et oppslag under Medisinsk nytt i Tidsskriftet nr. 23/2007 (1) er det en påfallende mangel på samsvar mellom overskriften (Donepezil uten effektatferd hos demente) og originalartikkelens overskrift (Donepezil for the treatment of agitation in Alzheimer’s disease) og originalartikkelens konklusjon («cholinesterase inhibitors do not represent an effective alternative treatment for clinically significant agitation in patients with Alzheimer’s disease») (2). I ingressen, med formuleringen «ingen bedring av alvorlige atferdsforstyrrelser ved Alzheimers sykdom» (1), er man dog litt nærmere konklusjonen.

  Det engelske ordet «agitation» er av Tidsskriftet altså oversatt som om det skulle være synonymt med atferd, noe det ikke er. Alzheimers sykdom og demens er heller ikke synonymer. Jeg finner det ikke urimelig at «clinically significant» er oversatt til «alvorlig», men «agitation» kan etter min oppfatning ikke oversettes med «atferd». Atferd omfatter nemlig mer enn bare «agitation». Dersom man ønsket å inkludere flere aspekter av atferd enn bare «agitation», ville man på engelsk trolig valgt å skrive «neuropsychiatric symptoms» eller BPSD (behavioural and psychological/psychiatric symptoms in dementia).

  I vår norske, litt kollegiale bruk har ordene atferd og atferdsforstyrrelser ofte en noe videre betydning enn det det strengt tatt er etymologisk dekning for. Dette er også noe av bakgrunnen for at BPSD (på norsk APSD – atferdsmessige og psykologiske eller psykiatriske symptomer ved demens) er et nyttig og litt mer detaljbeskrivende begrep å kunne benytte. Det skiller bl.a. mellom de forskjellige psykiatriske symptomer på den ene side og de forskjellige atferdsmessige symptomer som ikke har relasjon til psykiatrisk sykdom på den annen. Begrepet ble først definert for omkring ti år siden av International Psychogeriatric Association som en betegnelse for å beskrive det mangfoldet av psykologiske reaksjoner, psykiatriske symptomer og episoder med utfordrende atferd som oppstår hos personer med demens, uavhengig av årsak.

  Tidsskriftets referent fortjener ros for å ha innhentet professor Dag Årslands kommentarer, men dessverre har heller ikke dette gått helt komplikasjonsfritt. Tidsskriftets overskrift er nemlig ikke i samsvar med Årslands uttalelse om at «midlet ser ut til å ha forebyggende og symptomatisk effekt på milde atferdsendringer».

  Dersom jeg skulle driste meg til å foreslå en alternativ formulering på overskriften til Tidsskriftets referat, kunne det blitt Donepezil uten effekt på klinisk signifikant agitasjon hos pasienter med Alzheimers sykdom eller Donepezil uten effekt på alvorlig agitasjon hos pasienter med Alzheimers sykdom. Jeg går ut fra at de litt upresise formuleringene i Tidsskriftets referat er å anse som et arbeidsuhell pga. tidspress og regner med at redaksjonen har et ambisjonsnivå for presis språkbruk som ligger vesentlig høyere enn dagspressens ambisjoner, evner og forutsetninger på området.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media