Kreftregisteret svarer:

Frøydis Langmark, Tom Børge Johannesen Om forfatterne
Artikkel

Kreftregisteret har en hoveddatabase fra 1953. Den skal inneholde data basert på kopi av aktuelle patologiremisser og klinisk meldingsskjema om blant annet stadium og behandling ved primærtidspunktet. Gjennom 20 år har Kreftregisteret hatt som høyeste prioritet å bygge opp behandlingskvalitetsregistre for hver kreftform med bl.a. særskilt egnede skjemaer ved residiv og progrediering av hver kreftsykdom. Vi er dessverre ikke kommet langt nok i denne prosessen. Men hva angår hoveddatabasen, har Kreftregisteret aldri bedt om klinisk meldeskjema utover primærdiagnosetidspunktet.

Når det er sendt én melding fra kliniker på et krefttilfelle, er dette tilstrekkelig. Det er bare ved ny primærtumor eller endring av diagnose det skal sendes ny melding. Det er kun patologilaboratoriene som sender kopi av histologirapport ved residiv og metastase. Laboratoriene holder selv oversikt over sin meldeplikt for alle krefttilfeller ved å påføre teksten «Meldt Kreftregisteret» på hver enkelt remisse hvor kreft eller forstadier til kreft er angitt. Det er den lokale IT-leverandøren og legene/sykehuset selv som er ansvarlig for at «Meldt Kreftregisteret» utløser kaskaden. Denne teksten er ikke ment som en påminnelse til klinikerne. Residivmelding er altså et begrep som ikke eksisterer for klinikerne med hensyn til hoveddatabasen.

Kreftregisteret antar at leverandører av journalsystemer enkelte steder ennå ikke har organisert systemet slik at det holder oversikt over tidligere utfylte meldinger. Systemet bør gi oversikt over hva som allerede er innsendt til Kreftregisteret. Hvis kreftsykdommen er rapportert tidligere, bør det være en opsjon for å kunne bekrefte dette og dermed ikke fylle ut nytt skjema. Beregning av insidens er selvsagt basert på krefttilfellene og ikke antall meldinger. Det er viktig at sykehusene og den enkelte lege kommuniserer med egen IT-leverandør for å forbedre rutinene. Regnestykket om antall kliniske residivmeldinger er meget langt fra realiteten og tyder på at Harstad har et svakt punkt i sin pasientjournallogistikk.

Anbefalte artikler