Oversiktlig om ulykker i trafikken

Kjetil Søreide Om forfatteren
Artikkel

Burke, MP.

Forensic medical investigation of motor vehicle incidents

217 s, ill. Boca Raton, FL: CRC Press, 2007. Pris USD 100

ISBN 978-0-8493-7859-1

Dette er en kort, oversiktlig innføring i rettsmedisinske aspekter ved trafikkulykker. Det synes ikke å være en definert målgruppe – umiddelbart noe som kan virke som en ulempe, men etter hvert fremtrer likevel fordelene. Stoffet er delt inn i ti kapitler, med tre appendiks på slutten. I kapitlene omtales, kort og konsist, de ulike aspektene ved dødsfall i trafikken. Relativt rikt illustrert med svart-hvitt bilder gjennomgås tekniske aspekter fra trafikksikkerhet og bilteknisk kunnskap, ulykkesårsaker inkludert medisinske årsaker, rettsmedisinsk klassifisering av skader, skadetype og omfang både på bilførere, passasjerer og fotgjengere, ulikheter ved tungtrafikk og lette kjøretøy, postmortemundersøkelse og dødsårsak, og toksikologiske aspekter. I appendiksene presenteres en strukturert gjennomgang av åstedsundersøkelse, undersøkelse av kjøretøyet, og ulykkesrekonstruksjon. Kapitlene avsluttes med referanser som synes oppdaterte, i tillegg til liste med anbefalt litteratur for hvert undertema.

Fra et ikke-rettsmedisinsk ståsted synes boken å være informativ og matnyttig for dem som ikke ønsker detaljkunnskap innen undertemaene. Enkelte svakheter foreligger likevel. En del av kunnskapen og bakgrunnsdataene er basert på australske data og rapporter, noe som ikke alltid gir en direkte overføringsverdi til nordiske forhold. Enkelte vanlig brukte skåringsverktøy ved ulykker, som Injury Severity Score (ISS), er overfladisk beskrevet, men det er ikke kommentert hvorvidt dette kan/skal la seg bruke i rettsmedisinsk sammenheng/forskning. En del av den kliniske informasjonen, som bukskader, er veldig overfladisk beskrevet, og nyrene er eksempelvis ikke nevnt som mulig sete for organskade her. Det er likevel bra at forfatteren har fått med seg prinsipper som damage control surgery, om enn ikke i detalj. For erfarne rettsmedisinere er denne boken kanskje for knapp – jeg vil likevel tro at de fleste her finner noe av interesse, spesielt de som er i utdanning.

På knappe 200 sider presenteres således tilgjengelig informasjon for så vel rettsmedisinere som patologer, og også for politibetjenter, krimteknikere, ingeniører som arbeider med sikkerhetsutstyr, og klinikere som ønsker seg en overkommelig innføring i disse temaene. Det er tross alt ikke veldig uvanlige hendelser og funn som omtales – og boken kan også være nyttig i distrikter og på steder hvor rettsmedisineren ikke holder til like rundt hjørnet. Den kan også være en hensiktsmessig introduksjon for forskere som ønsker å sette seg inn i problematikken rundt dødsfall i veitrafikken, enten fra et klinisk eller fra et samfunnsmedisinsk perspektiv.

Anbefalte artikler