Mest for den forskningsinteresserte

Ole Morten Rønning Om forfatteren
Artikkel

Henry, JL

Panju, A

Yashpal, K

Central neuropathic pain: Focus on poststroke pain

281 s, tab, ill. Seattle, WA: IASP Press, 2007. Pris USD 80

ISBN 978-0931092-66-4

Boken er basert på presentasjoner på et forskningssymposium med tittelen «Central neuropathic pain: centenary of central poststroke pain» arrangert av International Association for Study of Pain (IASP) i Canada i 2006. Symposiet ble sponset av legemiddelindustrien. Hensikten med symposiet og boken har vært å samle kunnskap om sentrale nevropatiske smerter etter hjerneslag og stimulere til økt forskningsinnsats. De fem hovedkapitlene er inndelt i til sammen 21 underkapitler og hele 43 forfattere har bidratt. Tema for hoveddelene er: hjerneskade og sentral nevropatisk smerte; smertemekanismer; nevrologiske endringer ved nevropatiske smerter; behandling; fremtidige utfordringer. Det er få illustrasjoner, figurer og tabeller. Innholdet favner bredt. Det er kapitler om cellullære og nevroimmunolgiske mekanismer og dyremodeller samt kapitler om lidelse kontra smerte, differensialdiagnoser, avansert behandling og retningslinjer for behandling.

I forordet peker redaktørene på at sentrale nevropatiske smerter etter hjerneslag er utbredt, men at det er utført forholdsvis lite forskning om tilstanden. Dette er ingen lærebok eller innføring i praktisk håndtering av nevropatiske smerter. Til det er flere av kapitlene altfor detaljerte. Noen av kapitlene likner resultatdelen av vitenskapelige publikasjoner. I mange kapitler diskuteres funn fra basalforskning og deskriptive studier og det reises interessante hypoteser om mekanismer, undersøkelser og behandling. Hvert kapittel etterfølges av en omfattende referanseliste. Tabeller, figurer og illustrasjoner er stort sett bra bortsett fra et par MR-bilder som er helt forvrengt.

Boken er god for den som ønsker å få oppdatert og detaljert kunnskap om sentrale nevropatiske smerter etter hjerneslag. Den retter seg nok imidlertid først og fremst mot den forskningsinteresserte leser. For den mer klinisk orienterte anbefales nye utgaver av gode sentrale generelle oppslagsverk i nevrologi.

Anbefalte artikler