Godt om samspillet mellom psyke og soma

Merete Undeland Om forfatteren
Artikkel

Hem, E

Vaglum, P

Fyrand, L

Pasienten og sykdommen

Psykiske faktorer ved somatisk sykdom. 299 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2007. Pris NOK 325

ISBN 978-82-05-37501-7

Forfatterne ønsker å belyse psykiske faktorers innvirkning ved somatiske tilstander og hvilken tenkning og teori som ligger bak forståelsen av dette samspillet. Målgruppen er helsearbeidere og studenter i helsefag. Boken er forfattet av forskjellige yrkesgrupper, der flere har bakgrunn fra Avdeling for atferdsfag ved Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo. Det er kapitler om hjerte- og karsykdom, revmatologi og muskel-skjelett-lidelser, nevrologiske tilstander, gynekologi og fødselshjelp, psykiatri og allmennmedisin. De enkelte kapitlene er bygd opp rundt sykehistorier som illustrerer utfordrende psykologiske forhold ved alvorlig sykdom som kreft og kroniske tilstander som leddgikt. Det er få bilder og illustrasjoner, men teksten har gode kliniske eksempler.

Jeg savner en avklaring i innledningen om skillet mellom ikke-organiske og organiske psykologiske symptomer. Dette fordi mange av eksemplene representerer organisk ervervet sykdom. Kapitlet «Hverdagen med vonde hender» illustrerer invalidiserende leddgikt med reaktiv depresjon og sosial isolasjon og er et glimrende eksempel på psykologiske forhold som påvirker pasienten og sykdommen. Men organiske forandringer hos mannen som blir dement etter hodetraume og den unge kvinnen som forandrer personlighet etter en alvorlig hjerneblødning kan ikke behandles til innsikt.

Et stort kapittel er viet hjertesymptomer og -sykdommer. Panikkangst kan debutere som brystsmerter og kan utløses av psykososiale forhold. Studier har vist at opptil en tredel av pasienter henvist for arbeids-EKG har panikkangst. Uten rett diagnose kan psykologiske faktorer gi hyppige anfall. Disse er kjente svingdørspasienter i medisinske akuttmottak. Utfordringen er å forstå dette, formidle og velge riktig behandling som f.eks. kognitiv terapi. Videre oppfølging krever samarbeid mellom sykehuslegen og fastlegen.

Andre gode historier viser at det gjelder å være lydhør for pasientenes helsebekymringer og gripe de «gylne øyeblikk». Kapitlet «Når livet setter seg i kroppen» viser at legehjelp og rehabilitering til arbeidslivet er god helsehjelp. Bokens styrke er de kliniske historiene og litteraturhenvisningene. Flere av henvisningene er til norske fagmiljøer, og det er inspirerende at flere norske forskere har fremmet viktig kunnskap innen dette feltet. Forfatterne ønsker spesielt å hedre professor dr.philos Arnstein Finset ved Avdeling for atferdsfag. Hans forskning har styrket kunnskapen om klinisk kommunikasjon og betydningen av psykiske faktorer ved flere somatiske sykdommer.

Budskapet om psykologiske faktorers betydning for somatisk sykdom burde alle leger tilegne seg kunnskap om. Det ville sannsynligvis kunne bidra til at flere pasienter får en bedre tilpasset behandling for det de virkelig lider av. Det er også viktig med god tid og god kommunikasjon. Per Vaglum påpeker i innledningen at det kan få alvorlige økonomiske og menneskelige konsekvenser om ikke rammebetingelsene (tid, veiledning, kollegial støtte) for god behandler-pasient-relasjon er til stede. For egen regning håper undertegnede at leger tar utfordringen med å fremme forslag til bedre organisering av klinisk praksis overfor sykehusadministrasjon og helseforetak. Boken er lærerik og gir god bakgrunn for slik omstilling. Den anbefales absolutt.

Anbefalte artikler