Gammel klassiker i ny drakt

Kjetil Søreide Om forfatteren
Artikkel

Zinner, MJ

Ashley, SW.

Maingot’s abdominal operations

11. utg. 1 488 s, tab, ill. New York, NY: McGraw-Hill, 2007. Pris USD 259

ISBN 978 - 0- 07-144176-6

Rodney Maingot (1893 – 1982) er opphavsmannen til denne læreboken, som ble utgitt første gang i England i 1940. Den er senere revidert i flere ganger, sist i 1997. De siste tiårene har det utviklet seg en nordamerikansk dominans – denne utgaven er redaksjonelt styrt av to kirurger fra Harvard, og de øvrige forfattere er nesten utelukkende rekruttert fra amerikanske institusjoner. Målgruppen er som tidligere kirurger under utdanning og spesialister med interesse for abdominal kirurgi. Vekten er lagt på operativ strategi og teknikk, mindre på patogenese og diagnostikk. Like fullt innledes de fleste kapitler og emner med korte resymer over historikk, etiologi og diagnose.

Den første delen består av korte kapitler om abdominalkirurgiens historie, om pre-/per-/postoperative temaer og endoskopisk teknikk og utredning. Del 2 (bukvegg) innledes naturlig nok med et kapittel om åpning og lukking samt sårstell. Hernier, stomier, abscesser og fistler omtales. I de neste delene omtales benigne og maligne tilstander etter organ. Under oesophagus omtales reflukssykdom (GERD), under ventrikkel og duodenum beskrives behandling for sykelig fedme. Deretter følger tynn- og tykktarm i seksjon 5, atskilt fra rectum og anus i seksjon 6. Kanskje hadde det vært mer naturlig å sammenfatte dette i én og samme seksjon? Leveren omtales i egen seksjon, det samme gjelder galleblære og galleveier samt pancreas. Under sistnevnte faller kapitlet om svulster i ampulla vateri (ikke under seksjonen om ventrikkel/duodenum), noe som er tematisk forståelig, men som kan virke forvirrende når man leter etter enkelttemaer. Milten omtales i egen seksjon, i et kapittel av samme navn (The spleen). Her hadde kanskje også en sammenslåing vært fornuftig. I del 11, gjennom ti kapitler om miniinvasiv kirurgi, avsluttes Maingot’s abdominal operations. Her vil kanskje neste utgave ha med NOTES (natural orifice transluminal endoscopic surgery) og nye, foreløpig eksperimentelle metoder.

Stoffet er jevnt over lett tilgjengelig og lettlest. Aktuell litteratur er rikelig referert. I flere kapitler er det gode strektegninger av dels høy pedagogisk verdi. Likevel savner jeg slike illustrasjoner i enkelte kapitler. Svart-hvitt-bilder av makroskopiske resektater eller radiologiske funn erstatter her ikke det som er ment å være hovedtemaet, nemlig operativ strategi og teknikk. Således kunne kanskje redaktørene ha samkjørt dette i enda større grad med illustratør. Farger ville også ha økt læringsverdien, men sannsynligvis også prisen. Få lærebøker har alt. Denne inneholder mye og vil være et nyttig tilskudd for kirurger under utdanning og for andre med interesse for gastroenterologisk kirurgi. Faget og finessene må like fullt læres og øves i felten.

Anbefalte artikler