Eldre kvinner – er de så forskjellige fra alle andre?

Anette Hylen Ranhoff Om forfatteren
Artikkel

Rees, M

Keith, LG

Medical problems in women over 70

When normative treatment plans do not apply. 247 s, tab, ill. Oxon: Informa Healthcare, 2007. Pris GBP 65

ISBN 978-0-415-37352-4

Redaktørene Margaret Rees, med tittel «reader in reproductive medicine», og Louis G. Keith, professor emeritus i gynekologi, tok initiativ til denne boken for å dekke noe av behovet for vitenskapelig basert kunnskap om denne pasientgruppen. Boken er en artikkelsamling med forfattere hovedsakelig fra USA og Storbritannia, men det er også ett norsk bidrag fra Liv Wergeland Sørbye som skriver om omsorgstjenester.

Bakgrunnen er at kvinner over 70 år utgjør en stor pasientgruppe som er stadig voksende, mens lite forskning som ligger til grunn for medisinsk praksis, er utført på denne gruppen.

Det er i alderen 70 år og oppover at aldersforandringene som har konsekvenser for helsetilstanden, virkelig setter inn. Gruppen det dreier seg om er svært heterogen, med spreke kvinner lite preget av alderdom i den ene enden og svært skrøpelige og multisyke gamle kvinner i den andre. De eldste og yngste kvinnene innen denne aldersgruppen representerer også forskjellige kohorter når det gjelder kvinnerolle og sosioøkonomisk uavhengighet. Generalisering vil derfor alltid gi et feilaktig bilde. Å fremstille fakta korrekt og nyansert er dermed en stor utfordring i en bok som denne. Når det gjelder fokus på kjønn er det enklere. Kvinner i alle aldre har sine egne helseproblemer sammenliknet med menn. Dette gjelder særlig kjønnspesifikke problemer knyttet til kvinnelige genitalia og bryster, men også forskjell i forekomst og sykdomspresentasjon av viktige sykdommer som osteoporose og koronarsykdom.

Mange av kapitlene er absolutt leseverdige for en geriater som meg. Dette gjelder blant annet kapitet om helseeffekter hos eldre fra varme og kulde. Her er kjønnsforskjellen viet tilstrekkelig oppmerksomhet, men kapitlet omhandler også de samme problemene hos menn. Det gis knappe oversikter over de viktigste helseproblemene hos eldre, så som fall og osteoporotiske frakturer, hjertesykdom og slag, demens og depresjon. Disse kapitlene kan på ingen måte erstatte lærebøker i geriatri, men gir viktige poenger som gjelder kjønnsforskjeller. Bokens sterkeste side er omtalen av urogenital aldring og eldre kvinners gynekologiske problemer. Dette er nyttig lesing for en geriater og sikkert også for allmennleger.

I den delen som omhandler helsetjenester, har daghospitalet fått uforholdsmessig stor plass. Oversiktene over helsetjenester for eldre i forskjellige land er interessant, men vil ha liten praktisk nytte for norske leger i den kliniske hverdag.

Boken kan anbefales for allmennleger som har mange eldre kvinnelige pasienter. Den kan også være interessant for geriatere og andre spesialister som har kontakt med pasientgruppen fordi det gis en poengtert fremstilling av kjønnsforskjeller og en god oversikt over vitenskapelig baserte kunnskaper innen viktige kliniske områder.

I relativt liten grad har man lyktes å få frem den store variasjonen når det gjelder helse, funksjon og levekår for pasientgruppen, og dette er ingen fyldig lærebok om eldre kvinners helseproblemer.

Anbefalte artikler