Spirometri i allmennpraksis

Stein Johansen Om forfatteren
Artikkel

Et kort, desentralisert kurs om kronisk obstruktiv lungesykdom og spirometri for primærleger kan gi økt bruk av spirometri i allmennpraksis.

Spirometri er nødvendig for å stille diagnosen kronisk obstruktiv lungesykdom i tidlig fase. Vi ønsket å undersøke om et kurs blant allmennpraktikere kunne føre til økt bruk av denne metoden (1).

Personalet ved fem kommunelegekontorer i Ofoten-regionen gjennomgikk i tidsrommet desember 2002–januar 2004 et tre x tre timers kveldskurs om kronisk obstruktiv lungesykdom og spirometri. Innen to dager etter første sesjon ble det gitt fire timers praktisk spirometriundervisning på arbeidsstedene. Lokalsykehusets lungespesialist ledet kurset, som hadde en tverrfaglig profil. Både kurs og opplæring ble gjennomført på kommunelegekontorene.

Kommunelegenes henvisninger til elektiv lungemedisinsk undersøkelse av pasienter med perifer luftveissykdom ble vurdert for tidsrommet januar 2001–februar 2005. Andelen henvisninger som inneholdt resultater fra kontorspirometri (forsert vitalkapasitet og forsert ekspiratorisk volum etter ett sekund) økte fra fire av 43 (9 %) før kurset til 14 av 25 (56 %) etter kurset. Som kontroll ble tilsvarende data innhentet fra de resterende ni legekontorene i samme region og tidsrom, og de tilsvarende tallene var her henholdsvis ti av 39 (26 %) og 11 av 32 (34 %) av henvisningene.

Funnene tyder på at bruken av kontorspirometri kan økes i betydelig grad ved enkel kursvirksomhet som omfatter både leger og hjelpepersonell, har en tverrfaglig profil og gjennomføres ute i kommunene. Vi vet fortsatt for lite om kvaliteten på spirometriutføringen, legenes evne til å tolke resultatene og hvilken opplæringsstrategi som er best.

Anbefalte artikler