Hvordan bekjemper kroppen septikemi?

Åslaug Helland Om forfatteren
Artikkel

Ved sepsis sender blodplater signaler til nøytrofile granulocytter, som så danner et nett som fjerner bakteriene fra sirkulasjonen.

Vevsskade i lever og lunger er en fryktet komplikasjon ved sepsis. En kanadisk forskningsgruppe har ved cellestudier og en musemodell funnet at blodplater opptrer som sensorer for intracellulære bakterier og bindes til nøytrofile granulocytter i perifer sirkulasjon (1). Dette er avhengig av at blodplatene gjenkjenner molekyler i bakterieveggen gjennom reseptoren TLR4.

Aktivering av blodplatenes TLR4-reseptor førte til at nøytrofile granulocytter laget et nett med evnen til å fange og drepe mikrober. I tillegg skadet det endotelet i små blodkar i lunger og lever. Forskerne undersøkte også plasma fra pasienter med sepsis og fant at dette induserte nettdanningen og at denne kunne hemmes medikamentelt via TLR4.

– Forsøkene viser at TLR4-reseptoren har betydning for interaksjonen mellom blodplater og nøytrofile granulocytter, men det er mer usikkert om denne mekanismen spiller en vesentlig rolle som forsvarsmekanisme ved human endotoksinindusert sepsis, sier professor Petter Brandtzæg ved Barneavdelingen, Ullevål universitetssykehus.

– Musene fikk en ekstrem dose av endotoksinet LPS, som akutt ga ekstremt høye LPS-nivåer i plasma. Lavere doser hadde ikke samme effekt. Ved infeksjoner som fører til endotoksinemi hos mennesker, øker nivåene gradvis over mange timer. En rekke kompensasjonsmekanismer aktiveres. Antall nøytrofile granulocytter og blodplater faller hos mennesker, og er ikke først og fremst lokalisert til leveren.

Store mengder nøytrofile granulocytter med adhererte plater er ikke noe vanlig funn, selv ikke ved obduksjon av dem som har dødd av meningokokksepsis. Dette er den mest ekstreme form for human endotoksinemi vi kjenner og som vi har studert systematisk, sier Brandtzæg.

Anbefalte artikler