Kjetil Søreide Om forfatteren
Artikkel

Traumedødsfall skyldes oftest hodeskader, opptrer hovedsakelig hos menn og rammer eldre pasienter enn før. Det viser en norsk studie.

Kjennskap til epidemiologien bak traumedødsfall er viktig for å planlegge preventive tiltak, justere behandlingsrutiner og vektlegge ressursbruk. Kun begrensede data foreligger fra Norge, og mye av kunnskapen er basert på amerikanske undersøkelser.

I en obduksjonsbasert studie fra Stavanger-området av 260 traumerelaterte dødsfall undersøkte vi trender over en niårsperiode (1). Forekomsten av fatale traumer var rundt ti per 100 000 innbyggere, og aldersjustert insidens høyest hos dem over 55 år (17 per 100 000 innbyggere). Stumpe traumer var vanligst (87 %), oppsto oftest hos menn (75 %), og hyppigste dødssted var utenfor sykehus (52 %). Median skadeskår var 38 (spredning 4 – 75).

Mennesker under 55 år som døde i sykehus hadde signifikant oftere lavt blodtrykk, pusteproblemer og redusert bevissthet ved ankomst enn eldre pasienter. Dødsårsaken ble forårsaket av skader i sentralnervesystem hos to tredeler, forblødning hos en firedel og multiorgansvikt hos kun 8 %. Alder økte med økende tid fra skadetidspunkt til død, mens skadealvorligheten avtok. De som døde av multiorgansvikt, var signifikant eldre og hadde mindre alvorlige skader enn dem som døde av andre årsaker. Signifikant flere døde i sykehus i siste delen av studieperioden, noe som kan skyldes oftere og raskere transport til sykehus. Gjennomsnittsalderen til pasientene steg med nesten ti år, fra 42 år til rundt 51 år (p-verdi = 0,04).

Forebyggende tiltak mot hodeskader, rask intervensjon for pasienter med blødning og økt oppmerksomhet mot eldre traumepasienter er trolig sentrale områder for å kunne redusere antall dødsfall etter ulykker.

Anbefalte artikler