Effekt av akutteam ved psykiske lidelser

Trine B. Haugen Om forfatteren
Artikkel

Akutteam kan gi færre reinnleggelser – men det gjelder kun dem som ofte er innlagt i sykehus. Det viser en systematisk oversiktsartikkel.

Akutteam kan være et alternativ til sykehusinnleggelse ved alvorlig psykisk lidelse. Studier av intensiv individuell oppfølging ved alvorlig sykdom har gitt motstridende resultater. Det er derfor usikkert om denne type behandling fører til redusert tid i sykehus. Engelske forskere har nå systematisk gått gjennom randomiserte studier for å undersøke hvorfor resultatene er inkonsistente (1).

Studien omfattet undersøkelser der man sammenliknet intensiv individuell oppfølging av personer med alvorlig psykisk diagnose med standard behandling. Dataene ble analysert ved metaregresjonsanalyse, og den avhengige variabelen var tid i sykehus.

Kun i studier der det på forhånd var høy bruk av sykehusinnleggelse, ble det dokumentert færre reinnleggelser i intervensjonsgruppen enn i gruppen som fikk standard behandling. Resultatene viste også at samarbeidet i teamet hadde større betydning for utfallet enn personalets individuelle kvalifikasjoner.

– Denne studien er viktig for alle lavterskeltilbud i Norge. Redusert liggetid er det fremste effektmålet for ulike akutteam i spesialisthelsetjenesten. I denne studien vises det at liggetiden ble redusert kun der bruken av sykehus i utgangspunktet var høyt. I andre sammenhenger var liggetiden upåvirket eller økt, sier overlege Terje Tørrissen ved Sykehuset Innlandet.

– Hvis redusert liggetid fortsatt skal være effektmålet for akutteam, må de fleste slike team rette sin virksomhet mot de alvorligst syke og spesialisere seg på disse, etter modell fra USA. Det er viktig at det avsettes midler til å studere virkningen av foreslåtte lavterskeltiltak ved eksempelvis distriktspsykiatriske sentre før man satser mye ressurser man ikke kjenner effekten av, sier Tørrissen.

Anbefalte artikler