Verdens helse

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Insektsnett redder barneliv

Økt bruk av myggnett innsatt med insekticid over sengen ga kraftig reduksjon i dødeligheten hos barn under fem år i Kenya. Det viser en studie som nylig er publisert i The Lancet (1).

Studien er basert på en dynamisk kohort, der data fra alle familier i 18 tilfeldig utvalgte landsbyer i fire tynt befolkede områder i Kenya ble innsamlet i årene 2005 – 07. Fra juli 2006 ble myggnett delt ut gratis i stor skala. Etter justering for alder, tidsperiode og mulige konfunderende faktorer var myggnettbruk assosiert med 44 % reduksjon i dødelighet (mortalitetsratio 0,56; 95 % KI 0,33 – 0,96). Beskyttelsen tilsvarer sju unngåtte dødsfall per 1 000 myggnett.

Funnene er i samsvar med resultatene i flere randomiserte studier. Studien har flere begrensninger, som forfatterne gjør adekvat rede for. Det ble ikke funnet noen reduksjon i den totale barnedødeligheten i perioden, men dette kan skyldes naturlige svingninger i dødelighet, at det fleste myggnettene først ble tatt i bruk i slutten av studieperioden eller at utvalget var for lite.

Verdens helseorganisasjon har på grunnlag av denne og andre studier anbefalt utstrakt bruk av myggnett innsatt med insekticid. Denne anbefalingen, med henvisning til den aktuelle studien, ble for øvrig kunngjort før artikkelen var publisert, noe redaksjonen i The Lancet er svært kritisk til (3).

Anbefalte artikler