Skepsis til to parallelle løp frem til legeautorisasjon

Øydis Rinde Jarandsen Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen uttrykker bekymring over at det nå er åpnet opp for to parallelle løp frem til autorisasjon som lege i Norge.

Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet at det skal innføres krav om veiledet tjeneste for medisinske kandidater som er utdannet i EU/EØS hvor det ikke er stillet krav om praktisk tjeneste før de kan få norsk autorisasjon.

Bakgrunnen og grunnlaget for departementets beslutning, har sitt utgangspunkt i Sosial- og helsedirektoratets (Shdir) pålegg til Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH) i februar 2005 om å avslå søknader om fritak for norsk turnustjeneste fra medisinske kandidater med utdanning fra EU/EØS-land der det ikke er krav om praktisk tjeneste.

Pålegget hadde sammenheng med EU-utvidelsen med ti nye medlemsstater 1.5. 2004 og bortfall av turnustjenesten i Tyskland. Pålegget førte til at Statens helsepersonellnemd samme høst behandlet tre klagesaker fra personer som hadde søkt om å få godkjent sin utdanning fra EU/EØS for å få norsk autorisasjon. Søknaden var avslått av SAFH.

Helsepersonellnemnda vedtok at man ikke kunne stille krav til medisinske kandidater utdannet i EU/EØS-land om norsk turnustjeneste for å oppnå autorisasjon. Den fastslo i tillegg at disse må gis en tidsbegrenset lisens til å arbeide som underordnet lege i Norge. Etter dette har departementet etter dialog med SHdir og SAFH besluttet krav om veiledet tjeneste i underordnet stilling i 1,5 år før norsk autorisasjon vil bli gitt.

Betenkelig

Legeforeningen finner det svært uheldig at myndighetene med dette legger opp til to forskjellige måter å få autorisasjon til å utøve legevirksomheten i Norge. Hovedbegrunnelsen for turnustjenesten er å gi medisinske kandidater en praktisk tjeneste som gjør dem best mulig kvalifisert til å virke som lege i Norge, sett i forhold til kravet om pasientsikkerhet og kvalitet i helsevesenet. I et slikt perspektiv er det betenkelig å sette så frie rammer for tjenesten til disse medisinske kandidatene, mener Legeforeningen.

Turnustjenesten, slik den er regulert i forskrift og målbeskrivelse, oppstiller en rekke vilkår som må være innfridd i løpet av turnustjenesten, for å få norsk autorisasjon. Dette gjelder både krav til akutt beredskap, kliniske avdelinger og til fagområder der tjenesten skal gjennomføres. Det stilles også spesifiserte vilkår til hvilke læringsmål, erfaring og dokumenterte kunnskaper turnuslegen skal sitte igjen med og som skal være grunnlag for autorisasjon. Disse hensyn synes ikke å være ivaretatt i veiledet tjeneste. Krav til veiledet tjeneste er kun krav om 18 måneders tjeneste, hvorav seks måneder i henholdsvis sykehus og kommunehelsetjeneste, og de seks resterende måneder enten i sykehus eller kommunehelsetjeneste uten bl.a. krav til verken fagområder eller klinisk tjeneste.

Vil møte departementet

Legeforeningen har i brev til Helse- og omsorgsdepartementet gitt uttrykk for at kravet til praktisk tjeneste slik det er utformet i departementets krav, skiller seg betydelig fra ordinær turnustjeneste slik den er regulert i forskrift og målbeskrivelse. Departementets krav er manglende spesifisert og utilstrekkelig i forhold til den praktiske tjeneste/erfaring en lege bør ha for å oppnå autorisasjon, mener Legeforeningen, som har bedt om et møte med departementet for å få en gjennomdrøfting av aktuelle problemstillinger knyttet til eventuelt etablering av to parallelle løp til autorisasjon.

Anbefalte artikler