Ikke oksidativt stress hos barn av mødre med preeklampsi

Oda Riska Om forfatteren
Artikkel

Flere biomarkører for preeklampsi er påvist hos gravide kvinner, men finnes ikke hos fosteret.

Kristin Brække. Foto privat

Det viser Kristin Brække i sin doktoravhandling.

Ved preeklampsi skiller placenta ut substanser til mors sirkulasjon som gir endotel dysfunksjon og de kliniske kjennetegnene på preeklampsi: høyt blodtrykk og proteinuri. Hvordan barnet påvirkes av preeklampsi er lite undersøkt. For tidlig fødsel er et vanlig problem, og mange av barna har lavere vekt enn forventet i forhold til svangerskapsalderen.

Brække studerte navlestrengsblod fra barn av mor som hadde preeklampsi og sammenliknet med barn av friske mødre. Mens økt oksidativt stress og inflammasjon finnes hos kvinner med preeklampsi, viste studien at det ikke var noen tegn til dette hos barna.

Angiogene faktorer er viktige i kardanning og for å opprettholde normal endotelfunksjon; viktige slike faktorer bindes av den antiangiogenetiske faktoren sFlt1. Det var nivåøkning av denne faktoren hos både mor og barn i preeklampsigruppen.

– Nivået av sFlt1 hos barna var fortsatt lavt, og det økte nivået spiller derfor sannsynligvis ikke noen klinisk rolle hos fosteret, sier Brække.

Homocysteinkonsentrasjoner var derimot høyere hos både mor og barn. Forhøyede konsentrasjoner av homocystein er ugunstig, og en risiko for hjerte- og karsykdom. Dette kan derfor være en mekanisme for økt risiko for hjerte- og karsykdom for barnet senere i livet. Økt homocysteinnivå var også assosiert med lavere fødselsvekt.

Kristin Brække forsvarte avhandlingen Preeclampsia – biomarkers in fetal circulation for dr.med.-graden 13.9. 2007.


sFlt1: Proteinet sirkulerende oppløselig fms-liknende tyrosinkinase-1.

Optimal medisinsk behandling: Best mulig behandling av alle pasientene. Alle pasienter fikk acetylsalisylsyre eller clopidogrel (for pasienter som hadde hatt magesår). Pasienter med ubehandlet hyperkolesterolemi fikk statiner. Behandling for hypertensjon ble gitt til pasienter med systolisk trykk over 140 og diastolisk trykk over 90, og var tilpasset den enkelte. Pasientene fikk også grundig informasjon og veiledning om hvordan de skulle redusere risikofaktorer, både i forhold til røyking, fysisk aktivitet og kosthold.

Perkutan transluminal angioplastikk (PTA): Utblokking av blodårer. Normal diameter av arterien ble målt ovenfor og nedenfor innsnevringen. PTA ble gitt der det var innsnevring av blodårene på mer enn 50 % eller når innsnevringen strakte seg over mer enn 8 cm.

Ankel-arm-indeks (AAI): Måleparameter for systolisk blodtrykk i ankel dividert med systolisk blodtrykk i arm. Hos friske gir dette en verdi > 0,9. Pasienter med perifer karsykdom vil imidlertid få en redusert indeks, AAI < 0,9), som i klinisk praksis er diagnostisk for sykdommen. Dette er en kjernemetode i den ikke-invasive utredningen av pasienter med perifer karsykdom.

Anbefalte artikler