Marevan og blodplatehemmere ved kirurgi

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammen med Tidsskriftet nr. 17/2007 ble det sendt ut et innstikk med tittelen Marevan og blodplatehemmere ved kirurgi (1). Under avsnittet Blodplatehemmere og kirurgi står det å lese: «Octostim (desmopressin) gitt som 0,3 µg/kg s.c./i.v. 1 time før inngrep med forventet økt blødning (evt. under/etter inngrep med økt blødning) kan i stor grad nøytralisere effekten av ASA og bidra til bedret hemostase. Dette gjelder antagelig (min utheving) også hos pasienter som bruker Plavix/Ticlid.»

  Påstanden om at desmopressin bidrar til bedre hemostase hos pasienter som er behandlet med acetylsalisylsyre synes å være opplest og vedtatt, men det er ikke lett å finne god dokumentasjon for at midlet faktisk gir redusert blødning i forbindelse med kirurgi hos acetylsalisylsyrebehandlede pasienter. Forfatteren av innstikket refererer til en studie gjort av Gratz og medarbeidere, som viste at behandling med desmopressin ga redusert postoperativ blødning hos en gruppe pasienter som var behandlet med acetylsalisylsyre før hjertekirurgi. Resultatene fra en tilsvarende norsk studie viste imidlertid at midlet ikke hadde noen blødningsreduserende effekt sammenliknet med placebo hos hjertekirurgiske pasienter som var behandlet med acetylsalisylsyre inntil 24 – 28 timer før inngrepet (2). Hjertekirurgi medfører i de fleste tilfeller bruk av hjerte-lunge-maskin, noe som i seg selv fører til en trombocyttdysfunksjon med økt blødningstendens de første timer postoperativt, og må således betraktes som en spesialsituasjon. Det er derfor tvilsomt om eventuelle positive resultater av desmopressin ved hjertekirurgi kan generaliseres til andre typer kirurgiske inngrep (3). Vitenskapelig dokumentasjon for påstanden i innstikket om at desmopressin antakelig også bidrar til bedret hemostase hos pasienter som er behandlet med klopidogrel eller tiklopidin mangler helt.

  En metaanalyse publisert i The Lancet i 1999 viste at behandling med desmopressin i forbindelse med hjertekirurgi var assosiert med økt forekomst av perioperativt hjerteinfarkt (4). Å gi generelle råd om forebygging og behandling av acetylsalisylsyreutløst og/eller klopidogrelutløst blødning ved kirurgi med et legemiddel med tvilsom blødningsreduserende effekt og med potensielt alvorlige bivirkninger, kan ikke være riktig.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media