Viktig bok om rus og psykiske lidelser

Per Vaglum Om forfatteren
Artikkel

Evjen, R

Kielland, KB

Øiern, T.

Dobbelt opp

Om psykiske lidelser og rusmisbruk. 2. utg. 283 s, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2007. Pris NOK 299

ISBN 978-82-15-01098-4

Detter er en ny, oppdatert og til dels nyskrevet utgave av boken med samme tittel fra 2003.

 Igjen er det en glede å anbefale denne innsiktsfulle, kloke, kunnskapsrike, klinisk relevante og reflektert gjennomgangen av kunnskapsstatus vedrørende pasienter som både har rusmisbruk og andre veldefinerte psykiske lidelser. Diagnostiske og etiske problemer og behandlingsutfordringene som disse pasientene stiller oss overfor, behandles på en kritisk og udogmatisk måte hvor forfatterne unngår både urealistisk optimisme og overdreven pessimisme. Nordiske erfaringer trekkes inn der det er relevant, og kommunenes ansvar beskrives klart og tydelig. Dette er en bok alle som begynner å jobbe i rusomsorgen og med pasienter i psykisk helsevern, må lese. Vi andre kan gå til den for å bli à jour.

Anbefalte artikler