Nyttig om arbeidsmiljøspørsmål

Håkon Lasse Leira Om forfatteren
Artikkel

Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse (NOA)

Faktaoverblikk – arbeidsmiljø og helse

Status og utviklingstrekk. 99 s, tab, ill. Oslo: Statens arbeidsmiljøinstitutt, 2007. Gratis

Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse (NOA) ved Statens arbeidsmiljøinstitutt som ble opprettet i fjor «for å samle, bearbeide og formidle data om norske sysselsattes arbeidsmiljø og helse i Norge», har levert sin første rapport. La det være sagt med en gang, dette er en grundig, nøktern og meget velskrevet publikasjon som det var en fryd å lese.

Sammenhengen mellom arbeidsmiljø og helse har hittil vært dårlig dokumentert og lite påaktet i Norge. Arbeidstilsynets statistikk over yrkesskader og yrkessykdommer gir et så feilaktig bilde av forekomsten av arbeidsrelatert sykelighet at den gjør mer skade enn gagn. Statistikken over yrkessykdommer viser antall tilfeller meldt av lege, og så lenge færre enn 5 % av legene deltar i meldesystemet, er det ikke rart tallene blir som de blir.

NOAs rapport gir håp om bedring. Etter innledningen følger 12 kapitler som dels belyser arbeidsmiljøforhold av fysisk, kjemisk, psykososial og ergonomisk art, dels er viet omtaler av arbeidsrelaterte helseproblemer, sykefravær og -nærvær, arbeidstidsordninger, skaderisiko, arbeidsskader og forebyggende arbeid. Rapporten bygger i stor grad på Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelser om arbeidsmiljø fra 2003, men har også med data fra andre kilder, som NAV, forsikringsselskaper, Petroleumstilsynet og Nasjonalt folkehelseinstitutt. Personlig ble jeg mest overrasket over tall fra NAV over antall godkjente yrkessykdommer, etter diagnose, fra 2004. Det er mulig etaten har offentliggjort slike tall tidligere, men i mine 30 år i faget har det i så fall gått meg hus forbi. Påfallende er det også å se forskjellen i meldefrekvens til henholdsvis Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet. Frekvensen til Petroleumstilsynet er 15 ganger større for menn og hele 46 ganger større for kvinner.

Rapporten bringer et vell av data. Tabellene er oversiktlige og teksten presis. Definisjoner og hovedpunkter er samlet i egne tekstbokser som gjør at presentasjonen blir lett å følge, også for dem som ikke arbeider med arbeidsmiljøspørsmål til daglig. Dessuten er det et utmerket sju siders sammendrag. For den som ønsker seg enda mer stoff, bygger dette «Faktaoverblikk» på en Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2007 som kan finnes på www.stami.no/noa.

Alle som steller med helse, miljø og sikkerhet (HMS) vil ha nytte av rapporten. Det er å håpe et den også blir lest av politikere og myndigheter som trenger forståelse av at arbeidslivet er en spesielt god arena for forebyggende helsearbeid. Alle leger i førstelinjetjenesten og de i andrelinjen som behandler arbeidstakere, vil også ha interesse av rapporten. Den gir et presist bilde av mange sider ved norsk arbeidsliv som pasientene deres påvirkes av.

Anbefalte artikler