Det vonde – går det an å forstå det?

Anna Luise Kirkengen Om forfatteren
Artikkel

Aambø, A

Smerter

Smerteopplevelse og atferd. 233 s, ill. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag, 2007. Pris NOK 298

ISBN 978-82-02-25905-1

11 stemmer snakker om smerter. Stemmene som målbærer kunnskap om smerter, tilhører profesjonelle hjelpere, forskere, lærere og rådgivere, de fleste av dem med helsefaglig bakgrunn (i tillegg en antropolog og en sosiolog). Redaktøren selv er lege fra primærmedisinen. Han må derfor antas å være erfaren i møte med mange slags smerter, siden smerte er et av de sentrale helseproblemene som bringer mennesker til allmennmedisinen.

Når jeg åpner en antologi, er jeg alltid spent på om jeg virkelig kommer til å møte en flerstemt drøfting eller en samstemt, redaktørbestemt omtale av et tema. Derfor stusser jeg ved undertittelen. Ordet smerteopplevelse begrepsfester et subjektivt fenomen, en erfaring innenfra. Ordet atferd refererer til være- eller handlingsmåter slik de fremstår for en observatør, objektivert, utenfra. Indikerer undertittelen at jeg går inn i et kjent landskap, hvor alt subjektivt er tvilsomt og bare det objektiverbare er sant? Er boken dikotomt strukturert, slik undertittelen antyder?

Det virker beroligende at redaktøren åpner sin innledning med å påpeke et sentralt problem i møte med smerte: språket. Han har valgt bidragene ut fra en bevissthet om at ord bærer ulik mening og at språket er mangetydig. Derfor nevnes nokså snart ord som «somatisering» for smerteerfaringer som ikke kan objektiveres medisinsk og som derfor markerer grensen i det dikotomt strukturerte helsesystemet.

Med denne bevisstheten som rettesnor lar redaktøren sine medforfattere nærme seg smerten som et fenomen med mange aspekter. De omtaler smerte i nevrobiologiske, eksistensielle, relasjonelle, kulturelle, emosjonelle og kommunikative termer eller modeller. Like sammensatt er den teoretiske bakgrunn som omtalene er forankret i.

Noen av forfatterne forteller historier fra egen klinisk hverdag. Disse historiene har stor gjenkjennelsesverdi for helsefaglige klinikere. De belyser sammenhenger som oftest ikke gjøres relevant i biomedisinske sammenhenger, men som viser seg å ha stor betydning for forståelsen av smerteuttrykket. Flere av forfatterne drøfter smerteuttrykkene og smertepresentasjonene i en sosiokulturell forståelsesramme hvor kroppen som bærer av mening og historie blir kilden for ny kunnskap, både for pasienten og behandleren.

Målgruppen er profesjonelle i helsefag og i rådgivningsfunksjoner. Fordi boken ikke er ensartet med henblikk på det teoretiske grunnlaget for bidragene, fordrer den refleksjon. Samlet sett utfordrer tekstene leserens egen oppfatning av hva smerte er og hvordan man kan forstå smerteuttrykkene som man møter hos medmennesker eller pasienter. I kraft av sin teoretiske «uryddighet» kan den fremme bevisstgjøring. Leseren ledes til å spørre seg selv: Går det an å forstå det vonde som plager andre?

Anbefalte artikler