Forenklet yrkesskadeordning

Hanne Gillebo-Blom Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen støtter et forslag om å forenkle organiseringen av yrkesskadeordningen, og er positiv til at det opprettes en sentral arbeidsskadeenhet.

I dialog med pasienter, og i samhandling med annet helsepersonell, er det særdeles viktig med god kommunikasjon. Illustrasjonsfoto Colourbox

En slik enhet bør være en uavhengig, sentral instans med høy faglig kompetanse, skriver Legeforeningen i en høringsuttalelse til Arbeids- og inkluderingsdepartementet. For at enheten skal opparbeide nødvendig tillit og legitimitet hos partene i arbeidslivet, er det helt nødvendig at arbeidsmedisinsk kompetanse må inngå som del av enhetens medisinske fagteam, mener foreningen.

Det må også være en selvfølgelig forutsetning at behandling av yrkesskadesaker i arbeidsskadeenheten skal være gratis for skadelidte. Den bør ta i mot alle erstatningskrav fra skadelidte og også selv forberede sakene. Det er viktig med enhetlig forvaltning av regelverket slik at folk opplever tjenesten som likeverdig og rettferdig, understreker Legeforeningen.

Når det gjelder klagesaksbehandling, så er Trygderetten etter Legeforeningens mening, riktig instans. Trygderetten behandler i dag en stor andel yrkesskadesaker og har kombinasjonen av medisinske, juridiske og attføringskyndige dommere, noe som gir den nødvendige kompetanse og legitimitet til å behandle denne typen saker. Legeforeningen understreker særlig viktigheten av at klagesaksbehandlingen får en forsvarlig medisinskfaglig tyngde i vurderingen av om skaden eller sykdommen kan godkjennes som yrkesbetinget.

Dersom det opprettes en arbeidsskadeenhet forutsetter Legeforeningen at dette ikke rokker ved tariffavtalte yrkesskaderettigheter.

Gjeldende ordninger for økonomisk kompensasjon ved yrkesskader og yrkessykdommer har vært opplevd som uoversiktlige og unødvendig omstendelige for både den som blir skadet og for de som skal administrere ordningene. Departementet forutsetter at omleggingen vil føre til en betydelig forenkling, men Legeforeningen stiller spørsmål ved hvor stor grad forenklingsordningen vil innebære, da arbeidstakerne det gjelder fortsatt vil måtte forholde seg til mer enn en instans.

Les hele høringsuttalelsen: www.legeforeningen.no/?id=127294

Anbefalte artikler