Ryggkirurgi for isjias kan vente

Kjetil Søreide Om forfatteren
Artikkel

Tidlig ryggkirurgi og forlenget konservativ behandling ved isjias gir samme ettårsresultater. Det viser randomisert studie.

Isjiassmerter er en hyppig årsak til sykefravær. Behandlingsvalg er fortsatt omdiskutert. I en nederlandsk multisenterstudie ble 281 pasienter med isjias av 6 – 12 ukers varighet randomisert til enten tidlig kirurgi eller konservativ behandling (1). Smerteskår, uførhetsskår og selvopplevd bedring ble brukt for å måle behandlingseffekter. Mikrodiskektomi ble utført i 89 % av «tidlig kirurgi» pasientene, mens 39 % i den konservative gruppen likevel ble operert etter gjennomsnittlig 19 uker.

Etter ett år var det ingen forskjell i selvopplevd uførhet. Smertelindring var raskere i gruppen med tidlig kirurgi, og disse hadde også en raskere selvopplevd rekonvalesenstid (hasardratio 2,0, 95 % KI 1,7 – 2,2). I begge gruppene var sannsynligheten for selvopplevd bedring 95 %.

– Studien viser at det er pasientens egne ønsker som bør avgjøre valg av elektiv behandling, sier overlege Tore Solberg ved Nevrokirurgisk avdeling, Universitetssykehuset i Nord-Norge.

– God informasjon og oppfølging bidrar til at pasienter kan greie seg bra uten operasjon. Dersom smertene er uholdbare, er tidlig operasjon et godt alternativ, og kan halvere rekonvalesensperioden. Noen studier tyder på at det å utsette prolapsoperasjonen mer enn ett år gir dårligere operasjonsresultat. Denne studien viser at man trygt kan utsette operasjon i minst et halvt år dersom pasienten ikke blir verre.

For å kunne gi generelle anbefalinger om behandling trengs kunnskap om kostnad-nytte-effekter, prognostiske faktorer og komplikasjonsrisiko. En stor del av samfunnets kostnader knyttet til prolapssykdommen er produksjonstap og arbeidsuførhet. Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi vil bedre kunnskapsgrunnlaget for dette, sier Solberg.

Anbefalte artikler