Kirurgi best ved symptomatisk degenerativ rygglidelse

Kjetil Søreide Om forfatteren
Artikkel

Både kirurgisk og konservativ behandling gir bedring ved symptomer for spondylolistese og spinalstenose, men kirurgi gir best funksjon og smerteskår.

Degenerativ spondylolistese med spinalstenose er vanligvis asymptomatisk, men kan gi ryggsmerter og nevrogen claudicatio. Valg av behandling er kontroversielt. I en blandet randomiserings- og observasjonsstudie ble 600 pasienter inkludert (1). Begge studiesettene sammenliknet kirurgi (laminektomi med eller uten fusjon) med konservativ behandling. Pasientene hadde symptomer av minst 12 ukers varighet, og bildeverifisert diagnose. Resultatene ble sammenliknet i fem intervaller over to år.

I den randomiserte delen var det 40 % overkryssing mellom gruppene, men færre i observasjonsdelen. Det var ingen signifikant forskjell i primærendepunktene i den randomiserte gruppen, og heller ikke i gruppen analysert etter behandlingsintensjon. Analysert etter gitt behandling hadde kirurgi signifikant bedre funksjons- og smerteskår etter tre måneders, ett års og to års oppfølging.

– Studien vekker interesse fordi den omfatter et stort antall pasienter og er gjennomført av en tverrfaglig forskergruppe med høy kompetanse, sier seksjonsoverlege Jens Ivar Brox ved Ortopedisk avdeling, Rikshospitalet.

– Svakheten ved studien er at man mislykkes i gjennomføringen av en randomisert design. Det høye antall pasienter som byttet behandlingsgruppe, kan skyldes dårlig organisering eller at kirurgi var det beste alternativet.

De fleste pasientene var godt fornøyd med oppfølgingen. Det var bedring i funksjons- og smerteskår både etter operasjon og konservativ behandling. Resultatene viste imidlertid bedre effekt for opererte pasienter. Fire av ti ble helt kvitt sin isjias, sammenliknet med to av ti ved konservativ behandling. Men studien gir ikke svar på hvilken operasjonsmetode som gir best resultat, sier Brox.

Anbefalte artikler