Bypasskirurgi eller perkutan intervensjon ved koronarsykdom?

Per Mølstad Om forfatteren
Artikkel

Bypasskirurgi gir bedret overlevelse hos pasienter med trekarssykdom sammenliknet med perkutan koronar intervensjon, men det var ingen forskjell i overlevelse hos pasienter med en- og tokarssykdom.

Ved Feiringklinikken ble 10 815 pasienter behandlet med revaskulariserende behandling i perioden mars 1999-desember 2005. Av disse ble 6 366 behandlet med perkutan koronar intervensjon (PCI), mens 4 449 gjennomgikk bypassoperasjon. Pasienter med tilleggslidelser som klaffesykdom ble ekskludert fra sammenlikningen. Overlevelse frem til 31.5. 2006 ble fastslått via opplysninger fra Folkeregisteret (1).

Hovedmålsetningen var å se om langtidsoverlevelse var forskjellig avhengig av om man valgte PCI-behandling eller bypasskirurgi som initial strategi ved koronarsykdom. Sammenlikningen ble utført etter at forskjeller i alder, kjønn og sykelighet var korrigert for ved en Cox-multivariat regresjonsanalyse.

Det var signifikant bedre overlevelse etter bypassoperasjon hos pasienter med trekarssykdom. Hasardrate var 0,61 for ikke-diabetikere og 0,40 for diabetikere sammenliknet med tilsvarende pasienter som ble PCI-behandlet. Ved en- og tokarssykdom var det ingen signifikante forskjeller i langtidsoverlevelse mellom de to behandlingsstrategiene. Siden det i observasjonsstudier ikke kan utelukkes seleksjonsskjevhet ble dataene også analysert med såkalt propensityanalyse som ga nærmest likt resultat.

Funnene samsvarer med resultater fra USA. En slik overlevelsesgevinst må vurderes ved valg av behandlingsstrategi for pasienter med koronarsykdom.

Anbefalte artikler