Måling av østrogen identifiserer ikke økt risiko for beinbrudd

Oda Riska Om forfatteren
Artikkel

Beinskjørhet er et folkehelseproblem, og Norge har verdens høyeste forekomst av brudd. Østrogen er viktig i beinomsetning, men hva det betyr for beinhelsa i en befolkning, er uklart.

Åshild Bjørnerem. Foto Universitetet i Tromsø

I sin avhandling Sex steroids, bone loss and non-vertebral fractures in women and men fra Universitetet i Tromsø har Åshild Bjørnerem studert effekten av østrogen på beintetthet og bruddrisiko. I tillegg så hun på østrogennivået hos kvinner og menn bosatt i Tromsø, relatert til alder, vekt, livsstilsfaktorer, sykdommer og årstidsvariasjoner.

I sin avhandling har Bjørnerem vist at østrogennivået blant menn ikke synker, men øker langsomt med alder. Østrogen varierte med årstid blant både kvinner og menn, med høyest nivå om våren.

Det var en svak sammenheng mellom østrogen og beintap, og mellom transportproteinet for kjønnshormoner, såkalt kjønnshormonbindende globulin (SHBG) og beintap blant begge kjønn.

– Vi fant ingen sammenheng mellom østrogen og risiko for brudd, men en svak sammenheng mellom kjønnshormonbindende globulin og risiko for brudd blant både kvinner og menn, sier Bjørnerem. Nøyere analyser viste at betydningen av kjønnshormonbindende globulin for bruddrisiko var liten.

Konklusjonen var at det ikke er holdepunkter for å måle østrogen eller kjønnshormonbindende globulin for å identifisere kvinner eller menn med økt risiko for brudd.

Åshild Bjørnerem disputerte for dr.med.-graden 20.4. 2007.


SHBG: Kjønnshormonbindende globulin (sex hormone-binding globulin). Betaglobulin i serum som binder seg til og fører med seg testosteron eller østrogen i sirkulasjonen og frigir dem i ulike vev, øker ved cirrhose, overproduksjon av tyroksin og østrogen, minsker ved overvekt og tyroksinunderproduksjon.

Longitudinell studie: Prospektiv studie hvor hver deltaker blir undersøkt gjentatte ganger.

Dopplerultralyd: Ikke-invasiv metode for måling av blodstrømshastigheter.

Anbefalte artikler