Den besværlige psykiske helsevernloven

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Syse, A.

  Psykisk helsevernloven

  med kommentarer. 2. utg. 352 s. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2007. Pris NOK 480

  ISBN 978-82 -05-37235-1

  Psykisk helsevernloven har gjennomgått endringer igjen. Bare seks år etter at man satte seg inn i loven av 1999, ble den revidert i 2006. Hvorvidt denne revisjonen, som i stor grad dreier seg om redigering av en uhensiktsmessig disponert lov, men med enkelte justeringer og presiseringer, gir så mye mer rettssikkerhet at kostnaden ved ny opplæring og nye trykksaker kan forsvares, er et tema jeg i denne bokanmeldelsen ikke kan ta opp.

  Forfatteren har klart å få til en revidert utgave raskt. Manus var levert i desember 2006, et halvt år etter at loven ble vedtatt. Forfatteren skriver i forordet at boken er ment som en hjelp for helsearbeidere som arbeider i det psykiske helsevern. Pasienter, pårørende og jurister er også målgruppen. Jeg er ikke sikker på om bokens form er heldig for dette formål. Det er mulig at en grundigere bearbeiding kunne gjort stoffet lettere tilgjengelig for ikke-jurister. Dette er ikke en lærebok, men en gjennomgang av loven med ujevnt fordypningsnivå. Det er vanskelig å slå opp kliniske problemstillinger.

  I hoveddelen (del 2) blir loven over 132 sider presentert paragraf for paragraf med forfatterens noter. Jeg finner disse notene ofte nokså banale og ikke spesielt utdypende. Lovens forarbeider er lettere å orientere seg i. Enkelte krysshenvisninger til bokens del 3 kan være nyttige.

  Del 3 er på 98 sider og inneholder prosakapitler om ulike temaer:

  • Høyesterettsavgjørelser vedrørende psykisk helsevernloven

  • Juridiske problemer knyttet til behandlingen av personer med alvorlige spiseforstyrrelser

  • Juridiske problemer knyttet til behandlingen av rusmisbrukere

  • Menneskerettslige aspekter ved frihetsberøvelse og tvang i behandlingsøyemed

  Disse kapitlene er for så vidt interessante å lese for klinikere som er ansvarlige for tvang. Jeg synes imidlertid at temaene er litt tilfeldig valgt, tydelig preget av forfatterens egne interesser. De dekker ikke på noe vis alle de kompliserte etiske og juridiske situasjonene man kan komme opp i. Det virker som om dette er fire frittstående artikler tatt inn i boken.

  Del 4 er opptrykk av relevante forskrifter uten noter, og siste del er register. Det er ikke stikkordsregister, men register der de ulike paragrafer og høyesterettsdommer får sidehenvisninger. Dommene er kun opplistet som sidetall i Norsk Retstidende. Det står altså ikke hvilke temaer dommene omhandler. Paragrafene er også omtalt bare med tall. Dette forutsetter at man har en basiskjennskap til stoffet som man ikke kan anta at klinikere har.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media