Psykisk helsearbeid må evalueres

Bjarne Riis Strøm Om forfatteren
Artikkel

Økt ressurstilgang til kommunene i forbindelse med opptrappingsplanen for psykisk helse gjør det nødvendig å evaluere effekten av satsingen.

Legeforeningen støtter et forslag fra Sosial- og helsedirektoratets om å utarbeide et rapporteringsskjema for kommunalt psykisk helsearbeid. Myndighetene har god oversikt over hva øremerkede midler brukes til når det gjelder psykisk helsevern, men har behov for å få mer informasjon om totalinnsatsen i det psykiske helsearbeidet i kommunene.

Skjemaet også bør inneholde et spørsmål om det er etablert samarbeidsrutiner som påser at brukernes fastlege involveres. Det er viktig å få belyst dette, skriver foreningen, og viser til kritikk fra brukerorganisasjoner mot manglende samordning og ansvarsplassering i kommunene. Ikke minst gjelder dette forhold til barn og unge med psykiske helseplager, og Helsetilsynets påpekning av at lege alltid skal ha undersøkt personer som henvises til barne- og ungdomspsykiatriske klinikker i annenlinjetjenesten. Fastlegene har årlig 20 millioner kontakter, hvorav ca. 7 millioner helt eller delvis har sammenheng med psykiske helseplager.

Les hele høringen: www.legeforeningen.no/?id=125748

Anbefalte artikler