Legeundersøkelse ved livsforsikring

Kjetil Søreide Om forfatteren
Artikkel

I en artikkel i Tidsskriftet nr. 15/1920 (s. 528 – 530) tas legenes honorarer ved undersøkelse for livsforsikring opp til diskusjon. For høye honorarer kan føre til at flere velger «karensforsikring», noe som vil ha innflytelse på legenes lønn, sier forfatteren.

Honorar for undersøkelse ved livsforsikring. Karensforsikring.

Av I. Kobro, Kristiania.

Paa lægemøterne i 1905, 1907 og 1913 blev spørsmaalet om takster for lægeerklæringer i anledning av livsforsikring indgaaende diskutert. Fra selskapernes side blev det den gang bl.a. hævdet, at hvis lægerne stillet krav, som vilde medføre altfor store omkostninger, vilde den saakaldte k a r e n s forsikring (  ): uten lægeundersøkelse) bli mere anvendt end før. Denne forsikringsforms betydning baade for selskaperne, de forsikrede og lægerne blev belyst av flere; men fra enkelte læger faldt der uttalelser, som tydet paa, at man ikke næret nogen tro paa eller frygt for, at karensforsikring skulde bli mere almindelig brukt.

Karensforsikring blir ikke gyldig for det fulde beløp, før der er gaat en viss tid (ventetiden, karenstiden), som i almindelighet er fastsatt til 3 aar fra forsikringens begyndelse. Dør den forsikrede i første forsikringsaar, betales ikke forsikringssummen., men selskapet tilbakebetaler de erlagte præmier. Dør den forsikrede i andet forsikringsaar, betales en tredjedel av forsikringssummen eller, hvis forsikringen er betalt ved engangspræmie, indskuddet tillagt en tredjedel av forskjellen mellom forsikringssummen og indskuddet. Dør den forsikrede i det tredje forsikrsaar, betales to tredjedeler av forsikringssummen eller, hvis forsikringen er betalt ved engangspræmie, indskuddet tillagt to tredjedeler av forskjellen mellem forsikringssummen og indskuddet. Efter 3 aars forløp er ventetiden omme, og ved dødsfald efter denne tid betales derfor hele forsikringssummen. Er dødsfaldet en direkte følge av et u l y k k e s t i l- f æ l d e e l l e r a v e n a k u t s y g d o m, som ikke staar i forbindelse med anlæg, som har vært tilstede for forsikringens antagelse, betales den fulde forsikringssum ogsaa i de 3 første forsikringsaar.

Det kunde ha interesse og betydning for saken at faa en redegjørelse for, hvorledes det stiller sig nu med hensyn til de nævnte karensforsikringer. Jeg har derfor faat opplysninger bygget på regnskaper for 10 norske selskaper,

I 1914 var:

Samlet antal forsikringer med lægeundersøkelse.

Samlet honorar for undersøkelser.

Gjennemsnittshonorar pr. undersøkelse.

Samlet antal karensforsikringer.

10 097

88 516,77

8,75

4 456

I 1919 var disse tal øket til:

16 383

201 081,07

12,25

29 679

Som man ser, hadde de norske læger i 1919 en indtægt av ca. kr 200 000; men at karensforsikringers tal er steget og det ganske væsentlig, viser de siste tal.

For de enkelte selskaper stiller forholdet sig saaledes;

Antall forsikringer

Lægehonorar

1914

1919

Selskap

Liv¹)

Karens

Liv¹)

Karens

1 914

1 919

Brage

1 066

64

1 388

910

9 700,00

20 500,00

Fram

635

1 885

2 785

3 769

6 776,00

32 329,25

Gjensidige

1 367

643

2 295

4 411

13 695,00

40 290,00

Glitne

987

220

1 297

1 109

7 572,99

15 473,65

Hygea

2 197

489

3 141

3 900

16 517,78

28 972,65

Idun

2 545

656

2 894

6 457

23 505,00

32 783,02

Norske Folk

208

2 498

2 550,00

Norske Forenede

739

3 683

10 811,00

Norske Liv

1 300

499

1 589

2 875

10 750,00

16 505,00

Frigg

47

67

902,50

Stilles det krav, som selskaperne finder ikke at kunne imøtekomme, risikerer man, at karensforsikringsformen vil bli end mere brukt – til skade for de forsikrede og til tap for lægerne.

[i]

[i] ¹) «Liv» forkortelse for lægeundersøkelse

Anbefalte artikler