Candidaprofylakse ved prematuritet?

Geir Jacobsen Om forfatteren

Det er fortsatt uklart om alle nyfødte som veier under 1 500 g skal behandles mot Candida.

I en randomisert multisenterstudie har man undersøkt nytten av profylaktisk behandling mot Candida ved fødselsvekt < 1 500 g (1). Studien omfattet 322 barn. De fikk enten 3 mg eller 6 mg flukonazol per kilo kroppsvekt eller placebo i 30 – 45 dager etter nedkomst.

Det var signifikant færre som fikk påvist sopp i begge behandlingsgrupper sammenliknet med placebo. Det samme gjaldt forekomsten av invasiv soppinfeksjon. Hos dem som fikk behandling, var det ingen sammenheng mellom påvist soppvekst og klinisk sykdom, og mortaliteten var lik i alle grupper.

– Profylaktisk behandling med flukonazol for å forebygge invasiv candidainfeksjon hos premature barn har vært diskutert i flere år. Også bruk av sentralvenøse katetre og bredspektret antibiotikabehandling er kjente risikofaktorer, sier Dag Bratlid, professor i pediatri ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

– I en Cochrane-rapport konkluderte man med at effekten av flukonazolprofylakse fortsatt er usikker (2). Denne nye studien er viktig fordi den indikerer både redusert kolonisering og invasiv infeksjon etter slik profylakse.

I den store norske prematuritetsstudien (3) var insidensen av candidasepsis i underkant av 2 %, mot 14 % og 3 % i henholdsvis kontroll- og profylaksegruppen i denne nye studien. Den lave insidensen i Norge kan skyldes vår oppfordring til tidlig morsmelkernæring, færre sentralvenøse tilganger og av kortere varighet, og at vi er mer restriktive med langvarig behandling med bredspektrede antibiotika, sier Bratlid.

1

Manzoni P, Stolfi I, Pugni L et al. A multicenter, randomized trial of prophylactic fluconazole in preterm infants. N Engl J Med 2007; 356: 2483 – 95.

2

McGuire W, Clerihew L, Austin N. Prophylactic intravenous antifungal agents to prevent mortality and morbidity in very low birth weight infants. Cochrane Database Syst Rev 2004; 1: CD003850.

3

Rønnestad A, Abrahamsen TG, Medbø S et al. Late-onset septicemia in a Norwegian national cohort of extremely premature infants receiving very early full human milk feeding. Pediatrics 2005; 115: e269 – 76.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler