Nettbasert legemiddelinformasjon til pasienter

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  For å bedre informasjonen til pasientene har Sykehuset Telemark satset mye på å utarbeide enkle og lett forståelige informasjonssedler. Målet er at sedlene skal inneholde den «viktigste» informasjonen for riktig bruk. Dette gjelder bl.a. nytte kontra «vanlig» forekommende bivirkninger og spesielle symptomer man bør være særlig oppmerksom på for å kunne følge opp behandlingen på best mulig måte og handle riktig hvis komplikasjoner skulle oppstå. Bortsett fra Norsk revmatologisk forenings sedler om legemidler ved revmatiske sykdommer, finnes det lite tilgjengelig produsentuavhengig, balansert materiell som er spesifikt tilrettelagt for pasienter. Pakningsvedleggene, som er utarbeidet av produsentene, er oftest til liten nytte på sykehus, og de fleste pakningsvedleggene bærer mer preg av å være kopi av Felleskatalogen med omfattende tekst i et for folk flest vanskelig språk.

  Sykehusfarmasøyt med klinisk erfaring ved Sykehusapoteket Skien har utarbeidet forslag til informasjonssedler. Også annet helsepersonell bør kunne gjøre dette. Forslagene er sendt til et bredt utvalg av aktuelle fagspesialister ved sykehuset før de til slutt godkjennes av legespesialist og blir lagt ut på sykehusets intranettside. Der er de tilgjengelige for hele sykehuset og brukes aktivt av helsepersonell i informasjonsarbeidet, fortrinnsvis i kombinasjon med tilrettelagt muntlig informasjon til den enkelte pasient. Sedlene er blitt svært godt mottatt.

  Sykehuset arbeider aktivt med å bedre samhandlingen med helsetjenesten utenfor sykehuset, bl.a. ved å utvikle sykehusets nettsider (www.sthf.no). De omtalte legemiddelinformasjonssedlene er nå lagt ut på disse nettsidene og er dermed tilgjengelige også for primærhelsetjenesten og for pasienter utenfor sykehuset. Sedlene gir en gode muligheter for å samordne og bedre legemiddelinformasjonen. Vi mottar gjerne innspill med tanke på å forbedre informasjonssedlene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media