Lærebok rettet mot tro, myter og uvitenhet

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Schei, B

  Bakketeig, LS

  Kvinner lider – menn dør

  Folkehelse i et kjønnsperspektiv. 258 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2007. Pris NOK 315

  ISBN 978-82-05-29823-1

  Det er ganger da boktitler virkelig fenger. Og verre – man tenker at denne boken skulle jeg gjerne ha skrevet selv. Forventningene var store da undertegnede åpnet Berit Schei & Leiv Bakketeigs lærebok om folkehelse i et kjønnsperspektiv.

  I forordet angir de at det manglet en lærebok på området kjønn og helse, på tross av at temaet er tatt inn i undervisningsplanene i helsefagene. Man forstår at de i første rekke retter seg mot studenter på grunnutdanningsnivå. Samtidig vil man tro at den har en bredere målgruppe og henvender seg til alle som arbeider i helsevesenet, enten de er aktive innen folkehelsearbeid eller mer klinisk orientert. For dette er en nødvendig bok.

  I tillegg til redaktørene har ytterligere 12 forfattere bidratt til de 12 kapitlene. I de første seks tar man opp kjønnsperspektivet og spør om dette kan gjøre folkehelsen bedre, man presenterer begreper og modeller, diskuterer levealder, menns helse og det lange feminine livet. Annen del er rettet mot større helseproblemer som kreft, hjerte- og karsykdommer, psykiatri, kroppsvekt, rus og vold og til slutt kjønn og helse i et globalt perspektiv. Dessverre har man helt bevisst utelukket revmatiske og andre leddsykdommer og muskel- og skjelettsykdommer. Det bør endres i neste utgave.

  Påstanden i tittelen er mer eksplisitt tatt opp i kapittel 4 og kapittel 5, men med forsiktige og betingede konklusjoner. I kapittel 4 angis at kvinner oftere melder om symptomer og nedsatt funksjon, mens man i kapittel 5 sier at kjønnsulikheten kanskje er sosioøkonomisk og kulturelt betinget, i mindre grad biologisk. Undertegnede hadde ventet at de andre forfatterne i større grad hadde brukt tittelen som utgangspunkt for sine vurderinger, også i kapitlene om de store helseproblemene. At tobakk omtales på 17 av de 27 sidene om kreftsykdommene er forståelig, men kanskje burde røyking vært behandlet i eget kapittel, på samme måte som vektproblematikken.

  Det at det er flere forfattere, og ikke minst samme forfattere på flere kapitler, stiller krav til konsistens når det gjelder begreper og faglig innhold. Noe som stadig diskuteres her er høyere dødelighet hos menn på alle alderstrinn og hvilke konsekvenser dette får for befolkningssammensetningen. Her vil jeg henvise til s. 65, der det angis at antall menn i forhold til kvinner er meget ulikt gjennom livet – flere gutter enn piker ved fødselen, like mange ved 50 år, flere kvinner etter 80 år. På s. 89 er det angitt at vi har et mannsoverskudd helt opp til 60-årsalderen. Og setningen «Overdødeligheten i spedbarnsalderen eller svært tidlig barndom greier heller ikke å utjevne at det fødes et flertall guttebarn» er heller ikke krystallklar. De to kapitlene burde vært bedre samordnet.

  For undertegnede var livshistoriene til en gruppe meget gamle mennesker (rundt 115 år) under tittelen Det lange liv er feminint? kanskje det mest fascinerende. Her møter vi mennesker i en alder opp mot den biologiske grensen for levetid. Det slående er at de aller fleste er kvinner, men at de ellers er ganske ulike med hensyn til livsstil og bakgrunn. Samlet er dette et høyst leseverdig produkt.

  Om forventningene ble innfridd? Langt på vei. Ikke minst er det interessant hvordan forfatterne tydelig viser at myter og uklare forestillinger bestemmer mye av hva helsevesenet bruker som handlingsgrunnlag. En nødvendig bok for oss alle.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media