Komprimert om hjertesvikt

Marit Aarønæs Om forfatteren
Artikkel

Davis, RC

Davies, MK

Lip, GYH.

ABC of heart failure

2. utg. 63 s, tab, ill. Oxford: Blackwell, 2006. Pris GBP 18

ISBN 978-0-7279-1644-0

Annen utgave av ABC of heart failure er ment å være en presis håndbok for dem som behandler pasienter med hjertesvikt og et oppdatert oppslagsverk innen moderne behandling og forebygging av hjertesviktsyndromet. Den er spekket med ulike aspekter vedrørende det vidtspennende temaet hjertesvikt. De 13 kapitlene dekker ulike områder som etiologi, diagnose, behandling og samarbeid mellom de ulike disipliner som kommer i berøring med pasienter med hjertesvikt.

Kapittel 1 omhandler historie og epidemiologi. Sentrale studier trekkes frem, om enn på en summarisk måte. I annet kapittel beskrives etiologien, med vekt på kartlegging av risikofaktorer og årsaker til de ulike kardiomyopatier, mens det i kapittel 3 redegjøres for hjertesviktens komplekse patofysiologi. Kliniske tegn og symptomer samt utredning og ulike diagnostiske hjelpemidler blir oversiktlig behandlet i fjerde og femte kapittel. De fem neste er viet ulike behandlingsaspekter, alt fra ikke-farmakologiske strategier til ulike medikamenter og mekanisk behandling med hjertestarter, kardial resynkroniseringsterapi og støttebehandling for en sviktende venstre ventrikkel. Behandling av akutt hjertesvikt, enten nyoppstått eller som forverring av kronisk svikt, er tema i kapittel 10. Sykepleie av hjertesviktpasienter på de ulike trinn i behandlingskjeden beskrives og kartlegges i kapittel 11. Hjertesvikt med bevart systolisk pumpefunksjon omhandles i kapittel 12, mens siste kapittel er viet den allmennpraktiserende leges rolle i utredning og behandling av pasienter med mistenkt eller kjent hjertesvikt.

Boken er illustrert med bilder i farger og i svart-hvitt, dessuten er det tabeller som supplement til teksten. Ulike flytdiagrammer ledsager teksten, men noen står også alene uten forklaring. Her kreves det mer inngående lesing for å få sammenheng med temaet. Det må bemerkes at enkelte diagrammer inneholder for mye komprimert informasjon og ikke er til hjelp i innlæringen av f.eks. diagnostikk eller behandlingsstrategier. En nokså uortodoks kort litteraturliste som forslag til videre lesning følger hvert kapittel, men det er ingen referanseliste. Når det gjelder valg av referanseartikler, er disse oppdatert og dekkende. Sentrale studier er kommentert, og forfatterne gir konklusjoner som støttes i teksten.

Totalinntrykket er en bok som er fullspekket med relevant informasjon om hjertesvikt, men man kan også anføre dette som et ankepunkt. Å behandle et så vidtspennende emne på 63 sider kan kalles risikosport, det blir en heseblesende og noe selektert gjennomgang innen visse felter. Spesielt savnes tanker om fremtidige behandlingsvalg innen farmakologi og mekaniske terapimuligheter. Boken er best egnet for dem med noe kunnskap om emnet på forhånd og for dem som ønsker oppdatert og kortfattet innføring på et omfattende og viktig fagområde.

Anbefalte artikler