Kognitiv og emosjonell utfordring

Bernt A. Engelsen Om forfatteren
Artikkel

Siegel, DJ.

The mindful brain

Reflection and attunement in the cultivation of well-being. 387 s, ill. London: Norton, 2007. Pris GBP 16

ISBN 978-0-393-70470-9

Forfatteren er psykiater, forsker og direktør ved the Mindsight Institute, UCLA Mindful Awareness Research Center. Innhold kan forsøksvis oppsummeres som tanker rundt empati, våken, bevisst opplevelse av nuet og meditasjon samt refleksjoner rundt menneskers mentale prosesser, metakognisjon og kognitiv terapi.

«Mindful awareness» er et sentralt begrep som defineres forskjellig, bl.a. som «the mind’s awareness of itself». Boken synes å bygge på en dikotomi mellom hjernen og «the mind» (sistnevnte for øvrig uten noen god norsk betegnelse), og på side 48 anføres at «the mind can actually use the brain to create itself».

Et viktig tema er kognitiv åpenhet og det å kaste fastlåste tankemønstre over bord. «Mindfull awareness» gir en endret affektiv stil, motvirker en «top-down» kognitiv stil som er opphav til negative, fastlåste tanker og mye av våre lidelser. I et annet kapittel defineres «mindfulness». «Med reflekterende bevissthet på bevisstheten i øyeblikket har «mindfulness» øyeblikkets kvalitet i form av nysgjerrighet, åpenhet, akseptering og kjærlighet» (curiosity, openness, acceptance and love: COAL). COAL som attityde er et gjennomgående tema.

Eksempler på kapitler er A mindful awareness, attention and the wheel of awareness, Internal attunement: mirror neurons, resonance, and attention to intention, Flexibility of feeling, affective style and an approach mindset, i tillegg er det et par om behandling. «Mindfull awareness» nevnes som utgangspunkt for behandlingsstrategier for depresjon, personlighetsforstyrrelser av borderline type, stoffmisbruk, obsessiv-kompulsiv atferd, angst, posttraumatisk stresslidelse, spiseforstyrrelser, rygglidelser og psoriasis, og det gir bedre læring, hukommelse etc.

Det er et interessant avsnitt om funksjoner korrelert med aktivitet i mediale prefrontale cortex: kroppsregulering, emosjonell balanse, responsfleksibilitet, empati, selvinnsikt, fryktmodulering, intuisjon og mediering av moral.

Temaene er aktuelle, og The mindful brain har et budskap. Dessverre skjemmes det av mange avsnitt med fraser, upresise og ordrike beskrivelser. I deler er det et fargerikt og dels lyrisk språk, kombinert med løselig definerte termer, som for eksempel i kapitlet Suffering and the streams of awareness. Forfatterens språk blir stedvis for komplisert og utflytende for meg, det blir simpelthen for uklart til å gi rimelig forventet mening. Innholdet består ellers i noe nevrobiologi, noen pasienthistorier, mye selvrefleksjon og forfatterens egne opplevelser, bl.a. fra meditasjonskurs. Boken vil nok appellere til enkelte, men full gjennomlesing krever en ikke ubetydelig egenmotivasjon. Jeg er usikker på hvem målgruppen er.

Anbefalte artikler