Ulik etnisk bakgrunn – ulik fødselsrisiko

Trine B. Haugen Om forfatteren
Artikkel

Svangerskapsvarigheten kan være forskjellig i ulike folkeslag. Dette bør få konsekvenser for når fødselen skal settes i gang etter termin.

Verdens helseorganisasjons definisjon av fødselstermin er basert på epidemiologiske studier i den hvite befolkningen. Imidlertid har andre studier vist at svangerskapets varighet varierer med etnisk opprinnelse. For kvinner av kaukasoid opprinnelse (hvite) er det høyere risiko for perinatal død når terminen er passert enn ved fødsel til termin. Nå har engelske forskere undersøkt sammenhengen mellom svangerskapslengde og perinatal dødelighet i ulike folkegrupper bosatt i London (1).

En prospektiv studie av nesten 200 000 førstegangsfødende omfattet 81 % kaukasiere, 13 % sørasiater og 6 % kvinner av afrikansk opprinnelse. Risikoen for perinatal død økte tidligere hos sørasiatiske kvinner enn hos kaukasierne. Hos de siste var abruptio placentae den viktigste faktoren forbundet med intrauterin død, hos sørasiatiske og afrikanske kvinner var det fødselsvekt under 2 000 g.

– Styrken i denne studien er inklusjon av en stor innvandrerpopulasjon av sørasiatisk og afrikansk opprinnelse. Dette gjør det mulig å studere sjeldne utfall som dødfødsel stratifisert etter svangerskapsalder med høy statistisk styrke, sier overlege Siri Vangen ved Kvinnesenteret, Ullevål universitetssykehus.

– Dødfødselsraten i innvandrerbefolkningen i Oslo og Akershus har stabilisert seg på et dobbelt så høyt nivå som i befolkningen for øvrig. Funnet i denne studien tyder på at høyere dødfødselsrate rundt termin kan spille en rolle, og at dagens rutiner for fødselsinduksjon ikke er tilpasset reproduksjonsforhold i innvandrerbefolkningen. Intensivert fosterovervåking fra uke 41 i stedet for uke 42 hos kvinner med sørasiatisk og afrikansk opprinnelse kan kanskje bidra til å utjevne etniske forskjeller i perinatal dødelighet, sier Vangen.

Anbefalte artikler