Ett legemiddel er nok ved bipolar depresjon

Geir Jacobsen Om forfatteren
Artikkel

Ved bipolar depresjon er det nok å ta medikamenter som stabiliserer stemningsleiet. Antidepressiver i tillegg gir liten nytte. Det viser en randomisert studie.

Depressive episoder under forløpet av en bipolar lidelse er svært invalidiserende, men effekt og sikkerhet av adjuvant behandling med antidepressiver er lite studert. I en klinisk kontrollert studie har man sammenliknet behandling av bipolar depresjon med et stemningsstabiliserende medikament kombinert med et antidepressivt legemiddel eller placebo. Pasientene var representative for dem man møter i ordinær klinisk praksis ved poliklinikker og sengeavdelinger (1).

Målene på effektivitet var åtte sammenhengende uker med stabilt stemningsleie og tendens til mani eller hypomani tidlig i behandlingsforløpet. Etter 26 ukers behandling var det ingen forskjell mellom gruppene. 42 av 179 pasienter (24 %) som fikk et antidepressiv hadde stabilt stemningsleie, mot 51 av 187 (27 %) som fikk placebo.

– Den farmakologiske basisbehandlingen av bipolar sykdom er medikamenter som stabiliserer stemningsleiet – det gjelder uavhengig av sykdomsfase. De mest brukte midlene er litium, antiepileptika eller et nyere antipsykotikum, sier overlege Gunnar Morken ved Divisjon for psykisk helsevern, St. Olavs Hospital.

– Det viktige med denne godt gjennomførte studien var at man ikke fant noen ekstra effekt av antidepressivene bupropion og paroksetin. Dette funnet understøtter at basisbehandling alene er tilstrekkelig ved bipolar depresjon. Samtidig var det ingen økt fare for at antidepressivene utløste manier, og det var ingen økt forekomst av mani som bivirkning til behandlingen. Andre antidepressiver med kraftigere noradrenerg virkning kan muligens gi større forekomst av omslag til mani.

Studiepopulasjonen ligger tettere opp til den sammensatte gruppen av pasienter vi møter i klinisk arbeid enn de selekterte pasientene som inngår i mange industrifinansierte studier. Også av denne grunn er studien relevant for norske forhold, sier Morken.

Anbefalte artikler