Mange nye studentmedlemmer i Oslo

Anders Taraldset Om forfatteren
Artikkel

To av tre nye medlemmer som ble innmeldt i Norsk medisinstudentforening (Nmf) i første halvår 2007, studerer i Oslo.

Første halvår 2007 fikk Nmf 186 nye medlemmer i Norge og 106 nye medlemmer i utlandet. Av de nye medlemmene i Norge er 118 tilknyttet Universitetet i Oslo.

Vanligvis får Nmf flest innmeldinger fra Universitetet i Oslo i vårsemesteret, mens det ved de øvrige tre medisinske fakultetene er flest innmeldinger i høstsemesteret. Dette henger naturlig sammen med at det ved disse tre fakultetene kun er studiestart i høstsemesteret. I hele 2006 fikk Nmf 783 nye medlemmer. 551 studerte i Norge og 232 i utlandet. De nye medlemmene i Norge var fordelt med 171 i Bergen, 158 i Oslo, 126 ved NTNU og 96 i Tromsø.

Stor andel fra Oslo

I første halvår av 2007 stod Oslo for 63 % av de nye Nmf-medlemmene i Norge. De 106 nye medlemmene i utlandet er fordelt på 33 medlemmer i Polen, 26 i Ungarn, 18 i Danmark, 10 i Tsjekkia, seks i Slovakia, seks i Tyskland, tre i Irland og fire i øvrige land. Av disse fire er det ett nytt medlem i Latvia, hvor det er 11 medisinstudenter totalt med støtte fra Lånekassen. Antallet nye medlemmer av Nmf i utlandet ligger trolig noe under det antallet som er nødvendig for å opprettholde medlemstallet i utlandet på årsbasis, siden mellom 200 og 300 medlemmer tar avsluttende medisinsk embetseksamen i utlandet hvert år. I første halvår 2007 har vi imidlertid bare registrert dette for 28 medlemmer. Nmf i utlandet mister også en del medlemmer av andre grunner.

Stadig flere utenlandssstudenter

Det totale antallet medisinstudenter i utlandet er fortsatt økende. Antallet er sjudoblet siden studieåret 1991 – 92, da det var 329 norske medisinstudenter i utlandet. Ifølge foreløpige tall per 1.6. 2007 fra Statens lånekasse for utdanning, er antallet nå økt til 2 305. Det er forsatt en sterk økning i antall medisinstudenter i Polen, Tsjekkia og Slovakia. Per 1.8. 2006 hadde Nmf 779 medlemmer i utlandet. Dette var det laveste antallet siden 1999. Per 29.6. 2007 er antall medlemmer økt til 842, men erfaringsvis reduseres medlemstallet i utlandet i løpet av sommeren pga. at mange tar avsluttende medisinsk embetseksamen.

NTNU fortsatt på topp

Tabellen viser antallet medlemmer av Nmf per 29.6. 2007, fordelt på universiteter i Norge og på studieland i utlandet. Tabellen viser videre det totale antallet medisinstudenter, basert på opplysninger fra universitetene i Norge samt foreløpige tall fra Statens lånekasse for utdanning per 1.6. 2007. Den siste kolonnen viser andelen medlemmer hvert sted.

NTNU har fortsatt den klart høyeste andelen medlemmer, slik situasjonen har vært i flere år nå. I utlandet er andelen medlemmer klart høyest i Irland, men den er lavere enn ved alle de norske universitetene. Andelen medlemmer er lavest i de landene hvor det totale antallet medisinstudenter har økt mest, samt i Ungarn hvor det totale antallet har ligget stabilt de siste tre til fire årene.

Medlemmer av Nmf, antall medisinstudenter totalt og prosent medlemmer per 29.6. 2007

Medl. Nmf

Totalt

 % Nmf-medlem

Univ. i Oslo

889

1 254

71

Univ. i Bergen

734

1 035

71

NTNU Trondheim

534

697

77

Univ. i Tromsø

375

518

72

Norge totalt

2 532

3 504

72

Polen

261

793

33

Ungarn

172

498

35

Danmark

113

301

38

Tyskland

87

161

54

Irland

58

84

69

Tsjekkia

54

177

31

Slovakia

48

119

40

Storbritannia

14

37

38

Australia

13

51

25

Nederland

9

20

45

Sverige

3

17

18

Frankrike

2

2

100

Republikken Serbia

2

1

100

Øvrige land

6

44

14

Utlandet totalt

842

2 305

37

Totalt

3 374

5 809

58

Anbefalte artikler