Verdens helse

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Klinikere uten legeutdanning vanlig i Afrika

I mange afrikanske land er det flere helsearbeidere uten legeutdanning som utfører medisinsk diagnostikk og behandling enn det er leger. De utfører bare enklere prosedyrer og vurderinger, men noen av dem er spesialisert innen f.eks. fødselshjelp, oftalmologi og anestesi. Dette går frem av en kartlegging av forholdene i 25 av 47 afrikanske land sør for Sahara (1).

At helsepersonell uten legeutdanning gjør det som ellers betraktes som legeoppgaver, er ikke noe nytt. I afrikanske land, som ellers i verden, har disse helsearbeiderne variert bakgrunn, og de kommer ofte fra rurale, fattige områder. Etter videregående skole (inntakskravene kan være lavere eller høyere) går de gjennom en 2 – 3 års utdanning, for deretter å praktisere i grisgrendte og fattige deler av hjemlandet. I slike områder er det store udekkede behov for legetjenester.

Det er kritisk mangel på leger og sykepleiere i flere afrikanske land, men mange av de utdannede fra disse landene emigrerer til industrialiserte land, der de får høyere lønn og bedre arbeidsforhold (2). De 25 landene som er kartlagt i denne studien, står alle på Verdens helseorganisasjons liste over stater med særlig stor mangel på helsepersonell, og i de fleste av dem er andelen hivsmittede høy. Klinikere uten lege- eller sykepleierutdanning er derfor viktige i kampen mot hiv/aids. At helsearbeidere har forskjellig kompetanse kan være en fordel, ettersom utdanningen kan tilpasses lokale forhold. På den annen side kan bedre samordning og standardisering av utdanningen samlet sett bedre kvaliteten på deres arbeid, mener forfatterne (1).

Anbefalte artikler