Prognostiske markører ved melanom

Anne Forus Om forfatteren
Artikkel

Nekrose i vev og endret uttrykk av proteiner som regulerer cellecyklus, programmert celledød og kontakt mellom celler kan assosieres med dårlig prognose ved føflekkreft.

Ingeborg Margrethe Bachmann. Foto Universitetet i Bergen

Føflekkreft (malignt melanom) er blant de vanligste kreftformene hos unge voksne. I Norge diagnostiseres over 1 000 nye tilfeller hvert år. Prognosen er god dersom svulsten fjernes tidlig, men ved fremskreden sykdom er prognosen ofte dårlig. Eksponering for sollys, spesielt i UVB-spekteret, har betydning for utviklingen av malignt melanom, og 10 % av svulstene skyldes arvelige genfeil. Ingeborg Margrethe Bachmann og kolleger ved Seksjon for patologi, Gades institutt, Universitetet i Bergen, har studert molekylære mekanismer som kan være av betydning, blant annet proteiner som er viktige for regulering av cellecyklus.

– En stor andel av svulstene hadde høyt uttrykk av proteiner, som CDK4 og Rb. Vi fant også ut at økt uttrykk av proteinet EHZ2, som assosieres med aggressive og invasive prostata- og mammacancere, kan identifisere aggressive melanomer. Dette kan kanskje brukes som prediktiv faktor, sier Bachmann.

Hun har også vist at endret uttykk av overflatemolekyler som av-integrin, P-cadherin og β-catenin er assosiert med dårlig prognose. Nekrotiske områder var assosiert med økt tykkelse av svulsten og redusert overlevelse.

Bachmann forsvarte avhandlingen Biological markers in cutaneous melanoma. A study with special focus on cell cycle regulation, cell adhesion proteins and tumor necrosis for Ph.D.-graden 25.5. 2007.


CDK4: Syklinavhengig kinase 4. Protein som deltar i regulering av cellesyklus. CDK4 reguleres av syklin D og p16.

Rb: Retinoblastomproteinet. Proteinet har en viktig rolle i regulering av cellesyklus og er ofte defekt i ulike krefttyper. Funksjonelt protein som virker som tumorsuppressor.

EHZ2: En histon metyltransferase. Proteinet er viktig i regulering av transkripsjon og virker gjennom nukleosommodifisering, kromatinmodulering og interaksjoner med andre transkripsjonsfaktorer.

avv-integrin: Integrert protein i cellenes plasmamembran. Viktig for cellematriksadhesjon og for cellulær og intercellulær signaloverføring.

P-cadherin: Celleadhesjonsmolekyl og transmembranprotein. Cadherinene er viktig for vevsarkitektur, og endret cadherinprofil kan påvirke cellers evne til invasivitet.

β-catenin: Celleadhesjonsmolekyl og bindeledd mellom membranproteiner og cytoskjelettet. Subcellulær lokalisasjon av betydning for transkripsjon.

LDL: Low density lipoproteins, fettemner i blodplasma bundet til plasmaprotein. Kalles gjerne «ugunstig» eller «farlig» kolesterol, fordi risikoen for hjerte- og karsykdom øker med økt LDL-kolesterolnivå.

Anbefalte artikler