Viktig bok om stamcelleforskning

Svend Aakhus Om forfatteren
Artikkel

Leri, A

Anversa, P

Frishman, WH

Cardiovascular regeneration and stem cell therapy

248 s, tab, ill. Oxford: Blackwell Publishing, 2007. Pris GBP 75

ISBN 978-1-4051-4842-9

«Akutt hjerteinfarkt behandlet med pasientens egne stamceller» er et velkjent eksempel på hvor fort kunnskap fra basalmedisin er blitt utprøvd i klinisk praksis og presentert som vidundermedisin i dagspressen. Mange har ment at kunnskapen om stamcellers funksjon ved hjerte- og karsykdom ikke har vært god nok til å begrunne klinisk utprøvning og behandling. Med denne boken har redaktørene lyktes med å samle viktige og informative bidrag fra sentrale aktører innen store deler av feltet kardiovaskulær stamcelleforskning.

Målgruppen er forskere innen basalfag og i klinisk praksis samt spesielt interesserte kolleger som vil ha en oppdatering på dette feltet, som er i en rivende utvikling. I alt har 67 forfattere bidratt til 22 kapitler, og det preger boken på godt og vondt. Mange lykkes med å omtale sitt spesialfelt på en måte som er tilgjengelig for de fleste med medisinsk bakgrunn, mens andre kapitler kun kan leses av forskere med bred erfaring innen samme felt. Boken er delt opp i fem store avsnitt som først omhandler stamcellebiologi, dernest kardiale progenitorceller hos friske og hos dem med hjertesykdom og med et eget avsnitt om hjertesvikt. Til slutt er det en oppsummering med fremtidsvyer.

Basalfaglige problemstillinger dominerer. Det er egentlig ikke mer enn en håndfull klinisk vinklede kapitler, noe som er forståelig ut ifra den begrensede kunnskapen som tross alt foreligger på dette området. Det er likevel et savn at man ikke har maktet å gi en mer fullstendig oversikt over de kliniske studiene som tross alt finnes. Det er flere meget gode illustrasjoner som letter forståelsen av stoffet, spesielt ulike mekanismenivåer. På den annen side vil nok mye av vår kunnskap om for eksempel utvikling av stamceller, transport av stamceller til vevene og spesielt deres funksjon under sykdom endres betydelig i årene som kommer. For eksempel er det enda ikke avklart om stamceller faktisk kan omdannes (transdifferensiere) til kardiomyocytter. Kapitlet om embryonale stamceller inneholder et avsnitt med etiske overveielser. Det er et tema som kunne fortjent et eget kapittel. Siden dette feltet er så nytt og i så rask utvikling, finnes det ikke mange relevante bøker. Denne boken er derfor viktig og nødvendig for alle som er engasjert i feltet, men man må nok regne med at mye av innholdet relativt raskt blir foreldet.

Anbefalte artikler