Nyttig introduksjonsbok

Atle Fretheim Om forfatteren
Artikkel

Lindstrand, A

Bergström, S

Rosling, H

Global health

An introductory textbook. 330 s, tab, ill. Lund: Studentlitteratur, 2006. Pris SEK 348

ISBN 978-91-44-02198-0

Denne boken er skrevet for studenter som interesserer seg for problemstillinger som kan samles under betegnelsen «global helse». Forfatternes ståsted er folkehelseperspektivet, deres ambisjon er å vise hvordan sosiale forhold, økonomi og miljø er nært knyttet til helsespørsmål. Og de lykkes langt på vei.

Hva menes med utvikling? Hva betyr helse i den sammenheng? Og hvordan måles helse og uhelse? Dette er helt sentrale spørsmål, og i den første tredelen får vi en oversiktlig innføring i disse temaene. Den neste tredelen er en mer tradisjonell gjennomgang av de viktige folkesykdommene, mens siste del omhandler helsesystemer og internasjonalt samarbeid om helse.

Stoffet gjøres levende gjennom historiske eksempler og illustrerende anekdoter. For eksempel: Hvorfor kolonialiserte engelskmennene de australske urinnvånerne – og ikke omvendt? (Antakelig fordi det ikke fantes dyrkbare planter på det australske kontinentet, noe som medførte at utviklingen ble stående på stedet hvil.) En rekke begreper som inngår i bistandssjargongen (vertikale program (sector wide approaches)) blir godt forklart, gjerne med en kort historisk bakgrunn.

Verdens helseorganisasjon får mye plass i boken, både gjennom omtale av organisasjonen som sådan og ved at WHOs system for beregning av sykdomsbyrde (disability adjusted life years, DALYs) går som en rød tråd gjennom hele teksten. Det legges også stor vekt på de råd og anbefalinger som organisasjonen gir. Dette er nyttig lesing, men at forfatterne er så lite kritiske til WHO, er overraskende.

Forfatterne gir en balansert fremstilling av sannsynlige årsakssammenhenger på politisk nivå, hvor det tross alt er vanskelig å trekke sikre slutninger, for eksempel om hvorfor verdens uhelse er så skeivt fordelt som den er. At en lærebok på dette feltet ikke preges av ideologiske overbevisninger, er slett ingen selvfølge, og dette er en styrke. Men det er en svakhet at det ofte mangler kildehenvisninger når forfatterne velger å trekke klare konklusjoner. Vil direkte pasientbetaling nødvendigvis føre til økt tilbud av unødvendige helsetjenester, slik de hevder? Dette er ett av mange eksempler på påstander som burde vært understøttet av en solid referanse.

Korrekturen har nok gått litt for fort, men skrivefeilene og de unødvendige gjentakelsene kan rettes opp i neste utgave, og det er uansett bare snakk om kosmetikk. Boken anbefales til alle som ønsker å sette seg inn i fagfeltet global helse.

Anbefalte artikler