Lite oppdatert lærebok for eksperter

Asta Håberg Om forfatteren
Artikkel

Faro, SH

Mohamed, FB

Functional MRI

Basic principles and clinical applications. 531 s, tab, ill. New York, NY: Springer, 2006. Pris USD 179

ISBN 0-387-23046-7

Denne boken er rettet mot klinikere. Målsettingen er å gi en introduksjon til prinsippene bak funksjonell MR (functional magnetic resonance imaging, fMRI) og en oversikt over dette som klinisk forskningsverktøy. Forfatterne tar utgangspunkt i blodoksygennivåavhengig (BOLD) funksjonell MR. Bortsett fra et kort avsnitt om «arterial spin labeling» beskrives ingen andre MR-teknikker som avbilder et vevs fysiologiske karakteristika og dermed innbefattes i begrepet «funksjonell MR».

Det er tre hoveddeler: BOLD Functional MRI, Neuroanatomical Atlas og fMRI Clinical Applications. Dette er ikke lagt opp som noen standard lærebok, det er mer en samling oversiktsartikler skrevet av internasjonalt anerkjente forskere. Hver enkelt har levert gode artikler, men dessverre er det ikke i noen kapitler språk, oppbygging og layout som gjør det mulig for en nybegynner å få fullt utbytte av den innholdsrike teksten. Det er selvsagt umulig å dekke alle kliniske applikasjoner av funksjonell MR. Utvalget som er gjort her gjør at radiologer, nevrokirurger og nevrologer med spesiell interesse for epilepsi vil ha størst utbytte.

En svakhet ved å la ulike forfattere dekke hvert sitt felt er at samme tema omhandles i flere kapitler. For eksempel er bruk av funksjonell MR i prekirurgisk planlegging i forbindelse med nevrokirurgi tema flere steder, og innholdet er delvis overlappende. Det viktigst ankepunktet er allikevel at boken ikke er helt oppdatert. Funksjonell MR har litt over ti års historie som klinisk verktøy, men det er en rivende utvikling både teknisk og på analysefronten. De siste årene er det kommet økt kunnskap om bruk av funksjonell MR i kliniske populasjoner. Da de fleste refererte artikler i alle kapitler i boken er fra før 2000 (noen svært få fra 2003), er nyere viten om f.eks. den hemodynamiske responsen ved ulike typer hjernetumorer og integrering av funksjonell MR i nevronavigasjonssystemer ikke nevnt.

Boken inneholder også et nevroanatomisk atlas som ikke tilfører leseren ny kunnskap. Her vises aktivering i ulike deler av talesenteret i cortex hos et individ – uten beskrivelse av oppgavene som er utført, bildeprosessering, statistisk metode eller terskel. Dette går igjen i flere av illustrasjonene. Antall personer i gruppene, beskrivelse av oppgaven og hvilken statistisk analyse som ligger bak aktiveringskartet glimrer med sitt fravær i mange kapitler. For å kunne vurdere kvaliteten av aktiveringskartet må dette være klart, og i en lærebok burde man gå foran med et godt eksempel. Teksten skjemmes også av ordfeil og stavefeil.

Functional MRI kan være aktuell for personer med en viss basiserfaring med funksjonell MR som ønsker å få et innblikk i ulike kliniske applikasjoner med vekt på prekirurgisk planlegging. Boken inneholder også mange sentrale historiske referanser som kan være nyttige.

Anbefalte artikler