Type 2-diabetikere bør følges opp ved poliklinikk

Odd Erik Johansen Om forfatteren
Artikkel

Strukturert oppfølging ved sykehuspoliklinikk gir forbedret kontroll over blodsukkernivå, blodtrykk og lipidverdier. Dessuten reduseres risiko for koronar hjertesykdom sammenliknet med oppfølging i allmennpraksis.

Dette er konklusjonen i en norsk to års prospektiv studie blant 120 pasienter med type 2-diabetes (1). De hadde gjennomsnittlig hatt diabetes i seks år, hadde minst én kardiovaskulær risikofaktor og gjennomsnittsalderen var 59 år. Halvparten ble randomisert til strukturert oppfølging ved en sykehuspoliklinikk, mens de øvrige ble fulgt opp i allmennpraksis. Den strukturerte oppfølgingen omfattet seks måneders livsstilsintervensjon og 18 måneder med optimalisering av farmakologisk behandling i henhold til definerte behandlingsmål for blodsukkernivå, lipidverdier og blodtrykk.

106 pasienter fullførte opplegget. Det ble oppnådd signifikante forbedringer i favør av strukturert oppfølging for HbA1c, fastende plasmaglukose, triglyserider og systolisk blodtrykk. Beregnet absolutt tiårsrisiko for fatal koronar hjertesykdom ble redusert fra 17,9 % til 14,5 % blant dem som fikk strukturert oppfølging, mens risikoen i den andre gruppen økte fra 18,3 % til 19,6 %. Størst risikoreduksjon ble oppnådd under perioden med optimalisert farmakologisk behandling.

Funnene samsvarer med STENO-2–studien, der man fant betydelige gevinster av strukturert multiintervensjonsbehandling av pasienter med type 2-diabetes og mikroalbuminuri. Vår studie er imidlertid en av de første av personer med type 2-diabetes med en lavere kardiovaskulær risiko, og er også en av de første som viser at det er mulig å nå gitte behandlingsmål. For eksempel oppnådde 71 % i poliklinikkgruppen målet på HbA1c < 7,0 % mot 37 % i allmennpraktikergruppen.

Vi foreslår at poliklinisk oppfølging etableres som modell for pasienter med type 2-diabetes.

Anbefalte artikler