Stent eller medikament ved koronarsykdom?

Geir Jacobsen Om forfatteren
Artikkel

Perkutan koronar intervensjon gir kanskje ingen ekstragevinst fremfor optimal medikamentell behandling ved stabil koronarsykdom.

I en stor multisenterstudie fra USA og Canada har man undersøkt om tidlig perkutan koronar intervensjon (PCI) bedrer prognosen ved stabil koronarsykdom (1). Den randomiserte studien omfattet nær 2 300 pasienter av begge kjønn. Halvparten ble tilbudt PCI-behandling i tillegg til farmakologisk behandling og livsstilsintervensjon.

Etter en median oppfølging på 4,6 år var den generelle dødelighet og forekomsten av nytt, ikke-fatalt infarkt den samme i begge grupper (19 % mot 18,5 %).

– Det er mest korrekt å si at man sammenliknet to ulike initiale behandlingsstrategier ved stabil koronarsykdom. Det er verdt å merke seg at 33 % i medikamentgruppen fikk utført revaskulariserende behandling i løpet av studien, og at de som fikk PCI-behandling initialt hadde mindre angina pectoris og mindre bruk av antianginøs medikasjon, selv om forskjellene var små, sier overlege Rune Wiseth ved Hjertemedisinsk avdeling, Rikshospitalet-Radiumhospitalet.

– Studiens relevans for en uselektert populasjon med stabil koronarsykdom kan diskuteres. Under 10 % av dem som ble screenet ble inkludert, alle ble angiografert og pasienter med hovedstammestenose ble ekskludert. Hele 42 % av deltakerne hadde ingen eller bare meget lette anginasymptomer.

Studiens relevans for norske forhold svekkes ved at den omfattet en god del pasienter som ikke ville blitt vurdert for invasive prosedyrer i Norge. Resultatene gir neppe grunn til at vår praksis bør endres. Studien bekrefter imidlertid at gode resultater kan oppnås ved optimal medikamentell behandling av stabil angina pectoris, og understreker betydningen av en klar klinisk indikasjon før henvisning til invasive prosedyrer ved stabil koronarsykdom, sier Wiseth.

Anbefalte artikler