Ingen effekt av nitrogenoksid mot akutt lungeskade

Trine B. Haugen Om forfatteren
Artikkel

Nitrogenoksid ved akutt lungeskade bidrar til forbigående bedret oksygenering, men fører ikke til økt overlevelse.

For pasienter med akutt lungeskade er inhalasjon med nitrogenoksid brukt for å bedre oksygeneringen. Men effekten har ikke vært godt vitenskapelig dokumentert. Nå har kanadiske forskere gjort en metaanalyse av studier der inhalasjon av nitrogenoksid har vært brukt ved behandling av akutt lungeskade og akutt lungesviktsyndrom (ARDS) (1).

Kun randomiserte studier ble valgt ut og vurdert uavhengig av to fagpersoner. Metaanalysen omfattet 12 studier med 1 237 pasienter, både barn og voksne, men ikke nyfødte. Kontrollgruppen ble behandlet med placebo eller standardbehandling for akutt lungeskade og akutt lungesviktsyndrom. Det ble ikke funnet signifikante effekter av nitrogenoksid på dødeligheten og heller ikke effekt på gjennomsnittlig lungearterietrykk. Pasientene som fikk nitrogenoksid, hadde økt risiko for å utvikle renal dysfunksjon.

– Denne metaanalysen bekrefter det som ble dokumentert i en skandinavisk initiert randomisert klinisk studie som ble publisert i 1999, sier professor Hans K. Flaatten, KSK-Intensivseksjonen, Haukeland Universitetssjukehus. Slik behandling brukes derfor ikke lenger rutinemessig ved akutt lungesviktsyndrom i Norge. Inhalasjon av nitrogenoksid brukes fortsatt i neonatal intensivmedisin og hos utvalgte pasienter med antatt reversibel akutt pulmonal hypertensjon hvis disse må ha ventilasjonshjelp.

Ved siden av å være ineffektiv og muligens kunne føre til økt forekomst av nyresvikt, er nitrogenoksidbehandling i dag blitt meget dyrt. Jeg vil tro at om det fortsatt finnes sentre som mer rutinepreget bruker nitrogenoksid ved akutt lungesviktsyndrom, vil de gå bort fra det nå, sier Flaatten.

Anbefalte artikler