HIV-1 undertrykker ekspresjon av mikroRNA

Trine B. Haugen Om forfatteren
Artikkel

RNAser som inngår i danning av mikroRNA, hemmer virusreplikasjon i HIV-1-infiserte celler. Nedregulering av en polycistronisk mikroRNA-ansamling er nødvendig for effektiv virusreplikasjon.

RNA-forstumming (RNA silencing) er en genreguleringsmekanisme som involverer små ikke-kodende RNA, bl.a. mikroRNA (miRNA). Mye tyder på at denne mekanismen også kontrollerer RNA- og DNA-virus. Nå har forskere undersøkt om miRNA-forstumming påvirker HIV-1-replikasjon (1).

I studien ble siRNA (short interfering RNA) brukt til å blokkere ekspresjon av type 3-ribonukleaser (Drosha og Dicer), som inngår i miRNA-danning, i perifere mononukleære celler fra blod fra HIV-1-infiserte donorer. Når cellene ble kultivert sammen med aktiverte perifere mononukleære celler fra friske donorer, førte dette til raskere virusreplikasjon, sammenliknet med celler transfektert med ikke-funksjonelt siRNA. I påfølgende forsøk reduserte HIV-1-ekspresjonen av en polycistronisk miRNA-ansamling miR-17/92 rettet mot histonacetyltransferase Tat kofaktor PCAF, som er et nøkkelprotein i virusreplikasjon.

– Disse resultatene viser at vår kunnskap om miRNA-funksjon er langt fra fullstendig, sier professor Mouldy Sioud ved Avdeling for immunologi, Institutt for kreftforskning, Rikshospitalet-Radiumhospitalet.

– Observasjonen av at spesifikke miRNA kan blokkere virusreplikasjon sammen med identifikasjon av miRNA-målgen (PCAF), kan åpne for nye terapeutiske muligheter rettet mot blokkering av ekspresjon av PCAF med enten siRNA eller kunstige miRNA. Mekanismene for hvordan virus nedregulerer ekspresjon av en polycistronisk miRNA-ansamling er ennå ikke kjent, men viralt miRNA er antakelig involvert. Forståelsen av samspillet mellom cellulært miRNA og viralt miRNA kan også gi nye angrepsmål for terapi, sier Sioud.

Anbefalte artikler