Vil ha Helse-Norge på nett innen to år

Cecilie Bakken Om forfatteren
Artikkel

Sykehusene ligger fem til ti år etter resten av samfunnet på informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Legeforeningens landsstyre tar nå til orde for å få dem på nett innen to år.

I en resolusjon krever Legeforeningen at helsemyndighetene i samarbeid med berørte aktører sørger for at det raskt og innen to år, kommer velfungerende elektroniske pasientjournaler ved alle sykehus, sykehjem, legekontorer, og legevaktssentraler. Foreningen ber Helse- og omsorgsdepartementet ta et krafttak for å få på plass god elektronisk meldingsutveksling av henvisninger, epikriser og prøvesvar innen tidsrammen.

Siri Tau Ursin, leder i Norsk overlegeforening, mener god informasjonsutveksling vil kunne forhindre unødige innleggelser og også forkorte innleggelser.

– Det blir lettere å kommunisere med sykehjem, rehabiliteringsenheter og hjemmetjenesten. Det vil også bedre kommunikasjonen ved tilbakeføringen, og pasienter vil for eksempel kunne slippe å komme med foreløpige, skriftlige epikriser i hånda når de oppsøker fastlegen, sier hun.

Landsstyret legger vekt på at det skal være god og sikker tilgang på informasjon om pasienten for å sikre god og riktig behandling, og fremhever hvor godt elektronisk journal har fungert hos fastlegene. Landsstyret er også opptatt av god samhandling mellom og innen behandlingsnivåene, og mener at det vil være umulig med mindre myndighetene sørger for et fungerende helsenett som gjør det mulig med sikker overføring av informasjon mellom legekontorer, sykehus, sykehjem, legevaktssentraler og omsorgstjenester i kommunene.

– Mange steder har man egenutviklede systemer som kommuniserer dårlig med andre foretak. På enkelte sykehus er man ennå på faksnivå når man overfører pasienter til andre sykehus, og det er ikke godt nok, sier Tau Ursin.

Legeforeningen krever at fullverdig oppkopling i helsenettet må være gjennomført innen to år.

Anbefalte artikler