Oppdatert norsk lærebok for nevrofagene

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Gjerstad, L

  Skjeldal, OH

  Helseth, E

  Nevrologi og nevrokirurgi

  Fra barn til voksen. 4. utg. 632 s, tab, ill. Nesbru: Forlaget Vett & Viten, 2007. Pris NOK 968

  ISBN 978-82-412-0628-3

  Læreboken Nevrologi og nevrokirurgi fra barn til voksen er kommet i 4. reviderte utgave. Verket er blitt et standardverk innen nevrologi, nevrokirurgi, nevrofysiologi og nevropsykiatri for medisinstudenter, leger under spesialisering og allmennleger i Norge. Lærebøker kan stivne i format og innhold, det er ikke tilfellet med denne boken. Det er imponerende å se hvordan verket har utviklet seg fra førsteutgaven som ble utgitt i 1997. Nye emner er kommet til og den siste utgaven er oppdatert og betydelig omarbeidet. Redaktørene har bl.a. valgt å slå sammen flere kapitler, slik at stoffet nå er bedre integrert.

  Boken inneholder 48 kapitler og er skrevet av norske forfattere fra ulike deler av landet. Det første kapitlet gir en introduksjon til nervesystemets oppbygning. Deretter følger ni kapitler om klinisk nevrologisk undersøkelse og annen supplerende diagnostikk. De øvrige kapitlene omhandler de vanligste tilstandene innen nevrologi, barnenevrologi, nevropsykiatri og -kirurgi. Antall litteraturhenvisninger for det enkelte kapittel er begrenset, men referansene er relevante og nyttige for lesere som ikke er eksperter innen feltet. Forfatterne er dessuten gode til å synliggjøre aktuelle norske vitenskapelige artikler, rapporter og nettsteder.

  Tabeller, figurer og illustrasjoner er ytterligere forbedret, med pedagogiske oversikter og visuelle elementer som viser symptomer, tegn og ulike undersøkelsesmetoder. Likevel kunne enkelte kapitler ha vært noe mer illustrert. Spesielt nyttig er algoritmene for utredning og diagnostikk av demens og behandling av Parkinsons sykdom. En utfordring videre kan være å formulere slike algoritmer også for andre tilstander der det er hensiktsmessig. Boken er for øvrig lett å orientere seg i bl.a. fordi den har et godt stikkordregister. Jeg savner imidlertid en liste, gjerne bakerst i boken, med oversikt over forfatterne og deres institusjonelle tilknytning.

  Nevrologi og nevrokirurgi fra barn til voksen er det eneste norske læreverket som gir en bred og samlet dekning av nevrofagene. Kunnskapsutviklingen innen nevrofagene er omfattende. Diagnostiske kriterier endrer seg og mulighetene innen diagnostikk og behandling er økende. Den siste utgaven av boken gjenspeiler denne utviklingen. Boken er omarbeidet og oppdatert i en slik grad at det er den siste utgaven man bør finne på legekontoret, i hyllen på lesesalen eller på biblioteket.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media