Nyttig om næringsmiddeltoksikologi

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  T., Aune

  Næringsmiddeltoksikologi

  Tilsetningsstoffer, miljøgifter og naturlige toksiner. 2. utg. 358 s, tab, ill. Kristiansand: Høyskoleforlaget, 2007. Pris NOK 429

  ISBN 978-82-7634-664-0

  Målet med denne boken er å gi leserne bedre grunnlag for å vurdere sammenhengen mellom inntak av fremmedstoffer som finnes i mat og sannsynligheten for utvikling av helseskader. Forfatteren angir at boken er skrevet for studenter og fagfolk innen næringsmiddelfag, for folk som arbeider i medier, men også for forbrukergrupper som er opptatt av å tilegne seg bedre forståelse for det komplekse samspillet mellom kosthold, miljøforurensninger og helse.

  Det er seks kapitler. Først gis en kort og grei innledning om generell toksikologi inklusive kjemisk kreftutvikling. Dernest følger et kapittel om prinsipper ved risikovurdering av eksponering for kjemiske stoffer. Et neste kapittel er viet overfølsomhetsreaksjoner. Den resterende del av boken består av tre store kapitler om henholdsvis tilsetningsstoffer, kontaminanter og naturlige toksiner.

  Hovedkapitlene inneholder veldig mye god og nyttig informasjon om et stort antall enkeltstoffer og stoffgrupper innen de tre hovedgruppene av fremmedstoffer. For hvert enkelt stoff/stoffgruppe angis forekomst/bruk, opplysninger om helsemessige aspekter inklusive toksikokinetikk og toksisitet, eksponering samt informasjon om risikovurdering og forvaltningsmessige forhold. Boken er spesielt verdifull fordi den presenterer meget oppdatert informasjon om aktuelle risikovurderinger foretatt av den norske vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) og internasjonale organer (EFSA, JECFA). I kapitlet om overfølsomhetsreaksjoner kunne det ha vært nevnt at det finnes et nasjonalt register for alvorlige allergiske reaksjoner på mat.

  I slutten av boken finnes en liste over vanskelige ord og begreper. Denne listen er verdifull, men forfatteren burde ha benyttet fornorskede former av latinske/greske ord, slik det blant annet fremgår av Tidsskriftets ordliste.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media